သဒ္ဒသံခိပ်ကျမ်းနှင့် ဓာတုမဉ္ဇရီကျမ်း – Ledi Sayadaw

သဒ္ဒသံခိပ်ကျမ်းနှင့် ဓာတုမဉ္ဇရီကျမ်း

LEDI SAYADAW

First LediSayadaw ThaDaThanKhateKyan UMgGyi DarTuMyitZaKyan

DOWNLOAD EBOOK: သဒ္ဒသံခိပ်ကျမ်းနှင့် ဓာတုမဉ္ဇရီကျမ်း

First-LediSayadaw-ThaDaThanKhateKyan-UMgGyi-DarTuMyitZaKyan