၁၀ ။တိပိဋက ပါဠိ-မြန်မာအဘိဓာန် စ-ဝဂ် နှင့် ဋ-ဝဂ် အတွဲ-၈ – Tipitaka Pali-burmese Dictionary Vol 8

၁၀ ။တိပိဋက ပါဠိ-မြန်မာအဘိဓာန် စ-ဝဂ် နှင့် ဋ-ဝဂ် အတွဲ-၈ – TIPITAKA PALI-BURMESE DICTIONARY VOL 8

Parli Myanmar Dictionary 8

Download ebook Tipitaka Pali-Burmese Dictionary in Dhammadownload: ၁၀ ။တိပိဋက ပါဠိ-မြန်မာအဘိဓာန် စ-ဝဂ် နှင့် ဋ-ဝဂ် အတွဲ-၈

Download ebook in Drive: https://drive.google.com/file/d/10-2D51QecGTnwE8y1Zqa-IkRul4kXR-D/view?usp=sharing