၁၁။ တိပိဋက ပါဠိ-မြန်မာအဘိဓာန် တ-ဝဂ် နှင့် အတွဲ-၉ – Tipitaka Pali-burmese Dictionary Vol 9

၁၁။ တိပိဋက ပါဠိ-မြန်မာအဘိဓာန် တ-ဝဂ် နှင့် အတွဲ-၉ – TIPITAKA PALI-BURMESE DICTIONARY VOL 9

Parli Myanmar Dictionary 9

Download ebook Tipitaka Pali-Burmese Dictionary in Dhammadownload: ၁၁။ တိပိဋက ပါဠိ-မြန်မာအဘိဓာန် တ-ဝဂ် နှင့် အတွဲ-၉

Download ebook in Drive: https://drive.google.com/file/d/1Kmiv2WYla98cGThmA3L4wHT2zaX5yRya/view?usp=sharing