၁၂။ တိပိဋက ပါဠိ-မြန်မာအဘိဓာန် တ-ဝဂ် အတွဲ-၁၀ – Tipitaka Pali-burmese Dictionary Vol 10

၁၂။ တိပိဋက ပါဠိ-မြန်မာအဘိဓာန် တ-ဝဂ် အတွဲ-၁၀ – TIPITAKA PALI-BURMESE DICTIONARY VOL 10

Parli Myanmar Dictionary 10

Download ebook Tipitaka Pali-Burmese Dictionary in Dhammadownload: ၁၂။ တိပိဋက ပါဠိ-မြန်မာအဘိဓာန် တ-ဝဂ် အတွဲ-၁၀

Download ebook in Drive: https://drive.google.com/file/d/1QxhlZXh4KCBnZub_pXTdfeWubjK2tB9p/view?usp=sharing