၁၃။ တိပိဋက ပါဠိ-မြန်မာအဘိဓာန် တ-ဝဂ် အတွဲ-၁၁ – Tipitaka Pali-burmese Dictionary Vol 11

၁၃။ တိပိဋက ပါဠိ-မြန်မာအဘိဓာန် တ-ဝဂ် အတွဲ-၁၁ – TIPITAKA PALI-BURMESE DICTIONARY VOL 11

Parli Myanmar Dictionary 11

Download ebook Tipitaka Pali-Burmese Dictionary in Dhammadownload: ၁၃။ တိပိဋက ပါဠိ-မြန်မာအဘိဓာန် တ-ဝဂ် အတွဲ-၁၁

Download ebook in Drive: https://drive.google.com/file/d/1RabJtCmNADcGkd5B_iUnMQvDEtgCdWfz/view?usp=sharing