၁၄။ တိပိဋက ပါဠိ-မြန်မာအဘိဓာန် တ-ဝဂ် အတွဲ-၁၂ – Tipitaka Pali-burmese Dictionary Vol 12

၁၄။ တိပိဋက ပါဠိ-မြန်မာအဘိဓာန် တ-ဝဂ် အတွဲ-၁၂ – TIPITAKA PALI-BURMESE DICTIONARY VOL 12

Parli Myanmar Dictionary 12

Download ebook Tipitaka Pali-Burmese Dictionary in Dhammadownload: ၁၄။ တိပိဋက ပါဠိ-မြန်မာအဘိဓာန် တ-ဝဂ် အတွဲ-၁၂

Download ebook in Drive: https://drive.google.com/file/d/16gxmBeoaQYniqzcpPgfEiBWksFf_Ihfd/view?usp=sharing