၁၈။ တိပိဋက ပါဠိ-မြန်မာအဘိဓာန် ပ-ဝဂ် အတွဲ-၁၆ – Tipitaka Pali-burmese Dictionary Vol 16

၁၈။ တိပိဋက ပါဠိ-မြန်မာအဘိဓာန် ပ-ဝဂ် အတွဲ-၁၆ – TIPITAKA PALI-BURMESE DICTIONARY VOL 16

Parli Myanmar Dictionary 16

Download ebook Tipitaka Pali-Burmese Dictionary in Dhammadownload: ၁၈။ တိပိဋက ပါဠိ-မြန်မာအဘိဓာန် ပ-ဝဂ် အတွဲ-၁၆

Download ebook in Drive: https://drive.google.com/file/d/1aauZ9sEftH43Mit-iAnk4Hs8VWfp2G5B/view?usp=sharing