၂၃။ တိပိဋက ပါဠိ-မြန်မာအဘိဓာန် အ-ဝဂ် အတွဲ-၂၁ – Tipitaka Pali-burmese Dictionary Vol 21

၂၃။ တိပိဋက ပါဠိ-မြန်မာအဘိဓာန် အ-ဝဂ် အတွဲ-၂၁ – TIPITAKA PALI-BURMESE DICTIONARY VOL 21

Parli Myanmar Dictionary 21

Download ebook Tipitaka Pali-Burmese Dictionary in Dhammadownload: ၂၃။ တိပိဋက ပါဠိ-မြန်မာအဘိဓာန် အ-ဝဂ် အတွဲ-၂၁

Download ebook in Drive: https://drive.google.com/file/d/1mZaWPeF685lxZWNZ6EfmOOmc4w0EsrKb/view?usp=sharing