၃၅-၁၃။ အပဒါန ပါဠိ (ဒုတိယော ဘာဂေါ) ဗုဒ္ဓဝံသပါဠိ၊ စရိယာပိဋကပါဠိ – Apadana Pali (second Yoruba)

၃၅-၁၃။ အပဒါန ပါဠိ (ဒုတိယော ဘာဂေါ) ဗုဒ္ဓဝံသပါဠိ၊ စရိယာပိဋကပါဠိ – Apadana Pali (Second Yoruba)

35 13 TiPiTaKa AhPaDarNaParLi volume 022010

DOWNLOAD EBOOK: ၃၅-၁၃။ အပဒါန ပါဠိ (ဒုတိယော ဘာဂေါ) ဗုဒ္ဓဝံသပါဠိ၊ စရိယာပိဋကပါဠိ – Apadana Pali (Second Yoruba)

35-13-TiPiTaKa-AhPaDarNaParLi-volume-02(2010)