၉။ တိပိဋက ပါဠိ-မြန်မာအဘိဓာန် စ-ဝဂ် အတွဲ-၇ – Tipitaka Pali-burmese Dictionary Vol 7

၉။ တိပိဋက ပါဠိ-မြန်မာအဘိဓာန် စ-ဝဂ် အတွဲ-၇ – TIPITAKA PALI-BURMESE DICTIONARY VOL 7

Parli Myanmar Dictionary 7

Download ebook Tipitaka Pali-Burmese Dictionary in Dhammadownload: ၉။ တိပိဋက ပါဠိ-မြန်မာအဘိဓာန် စ-ဝဂ် အတွဲ-၇

Download ebook in Drive: https://drive.google.com/file/d/1fQQzjrTTkeTWuLuCwU1L3bRdSAWjKpOx/view?usp=sharing