Ajahn Amaro’s Dharma Talks

think of myself primarily as a monk who occasionally teaches, who strives to convey the spirit and the letter of Buddhism through my lifestyle, through explanation, and through the imagery of storytelling in order to bring Buddhism to life for people who are seeking truth and freedom.

 

2012-11-06 A Precious Morning with Ajahn Amaro 1:54:05
Anxiety, Metta, Mindfulness, Doubt, Skillful Communication, Reunion
Spirit Rock Meditation Center
2010-06-20 Monastic Day – Don’t Push (10 of 10) 62:18
Spirit Rock Meditation Center
In collection Monastic Day – Don’t Push, Just Use the Weight of Your Own Body…
2010-06-20 Monastic Day – Don’t Push (9 or 10) 2:40
Spirit Rock Meditation Center
In collection Monastic Day – Don’t Push, Just Use the Weight of Your Own Body…
2010-06-20 Monastic Day – Don’t Push (8 of 10) 29:18
Spirit Rock Meditation Center
In collection Monastic Day – Don’t Push, Just Use the Weight of Your Own Body…
2010-06-20 Monastic Day – Don’t Push (7 of 10) 9:21
Spirit Rock Meditation Center
In collection Monastic Day – Don’t Push, Just Use the Weight of Your Own Body…
2010-06-20 Monastic Day – Don’t Push (6 of 10) 19:03
Spirit Rock Meditation Center
In collection Monastic Day – Don’t Push, Just Use the Weight of Your Own Body…
2010-06-20 Monastic Day – Don’t Push (5 of 10) 58:19
Spirit Rock Meditation Center
In collection Monastic Day – Don’t Push, Just Use the Weight of Your Own Body…
2010-06-20 Monastic Day – Don’t Push (4 of 10) 2:37
Spirit Rock Meditation Center
In collection Monastic Day – Don’t Push, Just Use the Weight of Your Own Body…
2010-06-20 Monastic Day – Don’t Push (3 of 10) 11:04
Spirit Rock Meditation Center
In collection Monastic Day – Don’t Push, Just Use the Weight of Your Own Body…
2010-06-20 Monastic Day – Don’t Push (2 of 10) 15:58
Spirit Rock Meditation Center
In collection Monastic Day – Don’t Push, Just Use the Weight of Your Own Body…
2010-06-20 Monastic Day – Don’t Push (1 of 10) 40:22
Spirit Rock Meditation Center
In collection Monastic Day – Don’t Push, Just Use the Weight of Your Own Body…
2010-06-20 Monastic Day – Don’t Push, Just Use the Weight of Your Own Body… 4:13:03
Listen to tracks Show 10 Tracks feed icon
The Art of Compassionate Action in Turbulent Times (10 segments)
Spirit Rock Meditation Center
2010-06-13 Meditation and Talk 1:29:06
Insight Santa Cruz
2010-06-13 Meditation Instructions 2:07:53
Insight Santa Cruz
2010-06-13 Meditation Instructions 2 48:07
Insight Santa Cruz
2010-06-13 Questions 38:56
Insight Santa Cruz
2010-06-12 Meditation Instructions 1:27:27
Insight Santa Cruz
2010-06-12 Questions 1:11:45
Insight Santa Cruz
2010-05-09 Morning Reflection 26:28
The Dharma is always with us.
Insight Meditation Society – Retreat CenterMonastic Retreat
2010-05-08 Chanting: Mind Abiding In Divine Abodes 4:49
Insight Meditation Society – Retreat CenterMonastic Retreat
2010-05-07 Chanting: Buddhist Words On Living Kindness 3:31
Insight Meditation Society – Retreat CenterMonastic Retreat
2010-05-06 Chanting and Morning Reflection 69:25
Insight Meditation Society – Retreat CenterMonastic Retreat
2010-05-04 Becoming – why public speaking is more terrifying than worldwide nuclear destruction 65:30
The uncertainty of perception and memory, the urge to become, how becoming ceases.
Insight Meditation Society – Retreat CenterMonastic Retreat
2010-05-03 Morning Reflection 31:58
Refuge in the attributes of our own being.
Insight Meditation Society – Retreat CenterMonastic Retreat
2010-05-02 Evening Chanting 11:00
Insight Meditation Society – Retreat CenterMonastic Retreat
2010-05-01 Tracing Back The Radiance 56:46
How distraction works, tracing it back.
Insight Meditation Society – Retreat CenterMonastic Retreat
2010-05-01 Mindfulness Of The Body 51:42
Morning Reflection
Insight Meditation Society – Retreat CenterMonastic Retreat
2010-04-30 Opening Talk 13:55
Insight Meditation Society – Retreat CenterMonastic Retreat
2010-04-03 I’m Right, You’re Wrong! Attachment to Views & the Buddha’s Path of Non-Contention 69:30
Daylong at Spirit Rock- Part 6 of 6
Spirit Rock Meditation Center
2010-04-03 I’m Right, You’re Wrong! Attachment to Views & the Buddha’s Path of Non-Contention 39:45
Daylong at Spirit Rock- Part 5 of 6
Spirit Rock Meditation Center

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.