Ānāpānassati – Pa Auk Meditation Center (pali-eng-vie)

Ānāpānassati – Pa Auk Meditation Center (Pali-English-Vietnamese)

Mindfulness of breathing Ānāpānassati

Mindfulness of breathing Ānāpānassati (nhóm Tâm Bình An soạn dịch)

Course conducted by Venerable U Ukkaṃsa – Được hướng dẫn bởi Thiền Sư U Ukkaṃsa

Dựa trên quyển “Biết và Thấy” – Pa Auk Tawya Sayadawgyi

Nhóm dịch:Tâm Bình An

 

Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammā-sambuddhassa

Cung Kính Đến Ngài Đức Thế Tôn, Bậc Ứng Cúng, Đấng Chánh Đẳng Giác

 

Mindfulness of breathing Ānāpānassati

 

TẢI MOBILE APP PHẬT GIÁO THERAVĀDA ĐỂ XEM THÊM NHIỀU THÔNG TIN HỮU ÍCH (ANDROID & IOS)

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.