Aṅguttara Nikāya – Pali-eng-polish-sinhala

Aṅguttara Nikāya

Acknowledgements

  • Pāli: Source from SLTP
  • English: Main Translation by Sister Upalavanna
  • Polish: Main Translation by Bhikkhu Varopaṭṭo
  • Sinhala: Main Translation from the A. P Soyza series

 

Volume 1
Ekakanipāta
1 Cittapariyādānavaggo Pali English (2)  (3)   Sinhala
2 Nīvaraṇappahāõavaggo Pali English (2)  (3)   Sinhala
3 Akammaniyavaggo Pali English (2)  (3)   Sinhala
4 Adantavaggo Pali English (2)  (3)   Sinhala
5 Sūkavaggo Pali English (2)  (3)   Sinhala
6 Pabhassaravaggo Pali English (2)  (3)   Sinhala
7 Viriyārambhavaggo Pali English (2)  (3)   Sinhala
8 Kalyāṇamittavago Pali English (2)  (3)   Sinhala
9 Pamādavaggo Pali English (2)  (3)   Sinhala
10 Ajjhattikavaggo Pali English (2)  (3)   Sinhala
11 Adhammavaggo Pali English (2)  (3)   Sinhala
12 Anāpattivaggo Pali English (2)  (3)   Sinhala
13 Ekapuggalavaggo Pali English (2)  (3)   Sinhala
14 Yodhajivavaggo Etadaggapāḷi Pali English (2)  (3)   Sinhala
15 Aṭñhānapāḷi Pali English (2)  (3)   Sinhala
16 Ekadhammapāḷi Pali English (2)  (3)   Sinhala
Dukanipāta
1 Vassūpanāyikāvaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
2 Adhikaraṇavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
3 Bālavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
4 Samacittavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
5 Parisavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
6 Puggalavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
7 Sukhavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
8 Sanimittavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
9 Dhammavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
10 Bālavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
11 Āsāvaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
12 Āyācanavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
13 Dānavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
14 Santhāravaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
15 Samāpattivaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
16 Kodhavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
17 Sattarasamovaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
Tikanipata
1 Bālavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
2 Rathakāravaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
3  Puggalavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
4 Devadūtavavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
5 Cūlavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
6 Brāhmaṇavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
7 Mahāvaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
8 Ānandavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
9 Samaṇavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
10 Loṇaphalavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
11 Sambodhivaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
12 Apāyikavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
13 Bharanṇḍvaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
14 Yodhājīvavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
15 Maṅgalavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala 
16 Paṭipadāvaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
17 Kammapatha peyyālaṃ Pali English  (2)  (3)  Sinhala
18 Rāga peyyālaṃ Pali English  (2)  (3)  Sinhala
Volume 2
Catukkanipāta
1 Bhaṇḍagāmavaggo Pali English  (2) (3)  Sinhala
2 Caravaggo Pali English  (2) (3)  Sinhala
3 Uruvelavaggo Pali English  (2) (3)  Sinhala
4 Cakkavaggo Pali English  (2) (3)  Sinhala
5 Rohitassavaggo Pali English  (2) (3)  Sinhala
6 Puññābhisandavaggo  Pali English  (2) (3)  Sinhala
7 Pattakammavaggo Pali English  (2) (3)  Sinhala
8 Apaṇõakavaggo Pali English  (2) (3)  Sinhala
9 Macalavaggo Pali English  (2) (3)  Sinhala
10 Asuravaggo Pali English  (2) (3)  Sinhala
11 Valāhakavaggo Pali English  (2) (3)  Sinhala
12 Kesivaggo Pali English  (2) (3)  Sinhala
13 Bhayavaggo Pali English  (2) (3)  Sinhala
14 Puggalavaggo Pali English  (2) (3)  Sinhala
15 Ābhāvaggo Pali English  (2) (3)  Sinhala 
16 Indriyavaggo Pali English  (2) (3)  Sinhala
17 Paṭipadāvaggo Pali English  (2) (3)  Sinhala
18 Sañcetaniyavaggo Pali English  (2) (3)  Sinhala
19 Brāhmaṇavaggo Pali English  (2) (3)  Sinhala
20 Mahāvaggo Pali English  (2) (3)  Sinhala
21 Sappurisavaggo Pali English  (2) (3)  Sinhala
22 Parisasobhanavaggo Pali English  (2) (3)  Sinhala
23 Sucaritavaggo Pali English  (2) (3)  Sinhala
24 Kammavaggo Pali English  (2) (3)  Sinhala
25 Āpattibhayavaggo Pali English  (2) (3)  Sinhala
26 Abhiññāvaggo Pali English  (2) (3)  Sinhala
27 Kammapathavaggo Pali English  (2) (3)  Sinhala
28 Rāgādipeyyālaṃ Pali English  (2) (3)  Sinhala
Volume 3
Pañcakanipāta
 1 Sekhabalavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
2 Balavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
3 Pañcaṅgikavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
4 Saññāvaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
5 Muṇḍarājavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
6 Nīvaraṇavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
7 Sannavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
8 Anāgatabhayavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
9 Theravaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
10 Kakudhavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
11 Phāsuvihāravaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
12 Andhakavindavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
13 Gilānavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
14 Rājavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
15 Tikaṇḍakīvaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
16 Saddhammavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
17 Āghātavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
18 Upāsakavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
19 Āraññakavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
20 Soṇavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
21 Kimbilavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
22 Akkosakavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
23 Dīghacārikavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
24 Āvāsikavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
25 Duccaritavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
26 Upasampadāvaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
Volume 4
Chakkanipāta
1 Āhuneyyavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
2 Sārāṇīyavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
3 Anuttariyavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
4 Devatāvaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
5 Dhammikavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
6 Mahāvaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
7 Anāgāmivaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
8 Arahattavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
9 Sītivaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
10 Ānisaṃsavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
11 Tikavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
12 Sāmaññavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
Sattakanipāta
1 Dhanavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
2 Anusayavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
3 Vajjisattakavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
4 Devātavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
5 Mahāyaññāvaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
6 Abyākatavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
7 Mahāvaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
8 Vinayavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
9 Samaṇavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
10 Āhuneyyavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
Volume 5
Atthakanipāta
1 Mettāvaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
2 Mahāvaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
3 Gahapativaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
4 Dānavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
5 Uposathavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
6 Gotamīvaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
7 Cāpālavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
8 Yamakavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
9 Sativaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
10 Sāmaññavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
11 Rāgādipeyyālaṃ Pali English  (2)  (3)  Sinhala
Volume 6
Navakanipāta
1 Sambodhivaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
2 Sīhanādavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
3 Sattāvāsavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
4 Mahāvaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
5 Sāmaññavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
6 Khemavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
7 Satipaṭñhānavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
8 Sammappadhānavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
9 Iddhipādavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
10 Rāgādipeyyālaṃ Pali English  (2)  (3)  Sinhala
Dasakanipāta
1 Ānisaṃsavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
2 Nāthavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
3 Mahāvaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
4  Upālivaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
5 Akkosavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
6 Sacittavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
7 Yamakavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
8 Ākaṅkhavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
9 Theravaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
10 Upālivaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
11 Samaṇasaññāvaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
12 Paccorohaṇīvaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
13 Parisuddhavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
14 Sādhuvaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
15 Ariyavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
16 Puggalavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
17 Jāṇussoõivaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
18 Sādhuvaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
19 Ariyamaggavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
20 Aparapuggalavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
21 Karajakāyavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
22 Sāmaññavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
23 Rāgādipeyyālaṃ Pali English  (2)  (3)  Sinhala
Ekadasakanipāta
1 Nissayavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
2 Anussativaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
3 Sāmaññavaggo Pali English  (2)  (3)  Sinhala
4 Rāgādipeyyālo Pali English  (2)  (3)  Sinhala

 

 

Nguồn Metta.lk

 

 

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.