Aṅguttara Nikāya – Pali-eng-polish-sinhala

Aṅguttara Nikāya

Acknowledgements

  • Pāli: Source from SLTP
  • English: Main Translation by Sister Upalavanna
  • Polish: Main Translation by Bhikkhu Varopaṭṭo
  • Sinhala: Main Translation from the A. P Soyza series

 

Volume 1
Ekakanipāta
1CittapariyādānavaggoPaliEnglish (2)  (3)  Sinhala
2NīvaraṇappahāõavaggoPaliEnglish (2)  (3)  Sinhala
3AkammaniyavaggoPaliEnglish (2)  (3)  Sinhala
4AdantavaggoPaliEnglish (2)  (3)  Sinhala
5SūkavaggoPaliEnglish (2)  (3)  Sinhala
6PabhassaravaggoPaliEnglish (2)  (3)  Sinhala
7ViriyārambhavaggoPaliEnglish (2)  (3)  Sinhala
8KalyāṇamittavagoPaliEnglish (2)  (3)  Sinhala
9PamādavaggoPaliEnglish (2)  (3)  Sinhala
10AjjhattikavaggoPaliEnglish (2)  (3)  Sinhala
11AdhammavaggoPaliEnglish (2)  (3)  Sinhala
12AnāpattivaggoPaliEnglish (2)  (3)  Sinhala
13EkapuggalavaggoPaliEnglish (2)  (3)  Sinhala
14Yodhajivavaggo EtadaggapāḷiPaliEnglish (2)  (3)  Sinhala
15AṭñhānapāḷiPaliEnglish (2)  (3)  Sinhala
16EkadhammapāḷiPaliEnglish (2)  (3)  Sinhala
Dukanipāta
1VassūpanāyikāvaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
2AdhikaraṇavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
3BālavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
4SamacittavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
5ParisavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
6PuggalavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
7SukhavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
8SanimittavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
9DhammavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
10BālavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
11ĀsāvaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
12ĀyācanavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
13DānavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
14SanthāravaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
15SamāpattivaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
16KodhavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
17SattarasamovaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
Tikanipata
1BālavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
2RathakāravaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
3 PuggalavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
4DevadūtavavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
5CūlavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
6BrāhmaṇavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
7MahāvaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
8ĀnandavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
9SamaṇavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
10LoṇaphalavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
11SambodhivaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
12ApāyikavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
13BharanṇḍvaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
14YodhājīvavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
15MaṅgalavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala 
16PaṭipadāvaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
17Kammapatha peyyālaṃPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
18Rāga peyyālaṃPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
Volume 2
Catukkanipāta
1BhaṇḍagāmavaggoPaliEnglish  (2) (3) Sinhala
2CaravaggoPaliEnglish  (2) (3) Sinhala
3UruvelavaggoPaliEnglish  (2) (3) Sinhala
4CakkavaggoPaliEnglish  (2) (3) Sinhala
5RohitassavaggoPaliEnglish  (2) (3) Sinhala
6Puññābhisandavaggo PaliEnglish  (2) (3) Sinhala
7PattakammavaggoPaliEnglish  (2) (3) Sinhala
8ApaṇõakavaggoPaliEnglish  (2) (3) Sinhala
9MacalavaggoPaliEnglish  (2) (3) Sinhala
10AsuravaggoPaliEnglish  (2) (3) Sinhala
11ValāhakavaggoPaliEnglish  (2) (3) Sinhala
12KesivaggoPaliEnglish  (2) (3) Sinhala
13BhayavaggoPaliEnglish  (2) (3) Sinhala
14PuggalavaggoPaliEnglish  (2) (3) Sinhala
15ĀbhāvaggoPaliEnglish  (2) (3) Sinhala 
16IndriyavaggoPaliEnglish  (2) (3) Sinhala
17PaṭipadāvaggoPaliEnglish  (2) (3) Sinhala
18SañcetaniyavaggoPaliEnglish  (2) (3) Sinhala
19BrāhmaṇavaggoPaliEnglish  (2) (3) Sinhala
20MahāvaggoPaliEnglish  (2) (3) Sinhala
21SappurisavaggoPaliEnglish  (2) (3) Sinhala
22ParisasobhanavaggoPaliEnglish  (2) (3) Sinhala
23SucaritavaggoPaliEnglish  (2) (3) Sinhala
24KammavaggoPaliEnglish  (2) (3) Sinhala
25ĀpattibhayavaggoPaliEnglish  (2) (3) Sinhala
26AbhiññāvaggoPaliEnglish  (2) (3) Sinhala
27KammapathavaggoPaliEnglish  (2) (3) Sinhala
28RāgādipeyyālaṃPaliEnglish  (2) (3) Sinhala
Volume 3
Pañcakanipāta
 1SekhabalavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
2BalavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
3PañcaṅgikavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
4SaññāvaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
5MuṇḍarājavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
6NīvaraṇavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
7SannavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
8AnāgatabhayavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
9TheravaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
10KakudhavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
11PhāsuvihāravaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
12AndhakavindavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
13GilānavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
14RājavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
15TikaṇḍakīvaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
16SaddhammavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
17ĀghātavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
18UpāsakavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
19ĀraññakavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
20SoṇavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
21KimbilavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
22AkkosakavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
23DīghacārikavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
24ĀvāsikavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
25DuccaritavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
26UpasampadāvaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
Volume 4
Chakkanipāta
1ĀhuneyyavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
2SārāṇīyavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
3AnuttariyavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
4DevatāvaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
5DhammikavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
6MahāvaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
7AnāgāmivaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
8ArahattavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
9SītivaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
10ĀnisaṃsavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
11TikavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
12SāmaññavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
Sattakanipāta
1DhanavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
2AnusayavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
3VajjisattakavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
4DevātavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
5MahāyaññāvaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
6AbyākatavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
7MahāvaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
8VinayavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
9SamaṇavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
10ĀhuneyyavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
Volume 5
Atthakanipāta
1MettāvaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
2MahāvaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
3GahapativaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
4DānavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
5UposathavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
6GotamīvaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
7CāpālavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
8YamakavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
9SativaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
10SāmaññavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
11RāgādipeyyālaṃPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
Volume 6
Navakanipāta
1SambodhivaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
2SīhanādavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
3SattāvāsavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
4MahāvaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
5SāmaññavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
6KhemavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
7SatipaṭñhānavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
8SammappadhānavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
9IddhipādavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
10RāgādipeyyālaṃPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
Dasakanipāta
1ĀnisaṃsavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
2NāthavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
3MahāvaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
4 UpālivaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
5AkkosavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
6SacittavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
7YamakavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
8ĀkaṅkhavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
9TheravaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
10UpālivaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
11SamaṇasaññāvaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
12PaccorohaṇīvaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
13ParisuddhavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
14SādhuvaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
15AriyavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
16PuggalavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
17JāṇussoõivaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
18SādhuvaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
19AriyamaggavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
20AparapuggalavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
21KarajakāyavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
22SāmaññavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
23RāgādipeyyālaṃPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
Ekadasakanipāta
1NissayavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
2AnussativaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
3SāmaññavaggoPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
4RāgādipeyyāloPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala

 

 

Nguồn Metta.lk

 

 

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.