Audios Anapana Meditation 70 Min – S.n. Goenka – English

Audios Anapana Meditation 70 Min – S.N. Goenka – English

Anapana Meditation for All – Thiền Anapana cho tất cả 70-Minutes Anapana Session: The following link contains detailed audio instructions on Anapana meditation in English languages by Mr. S.N. Goenka.

Thời thiền Anapana 70 phút: Liên kết sau đây chứa các hướng dẫn âm thanh chi tiết về thiền Anapana bằng nhiều ngôn ngữ tiếng Anh bởi Ngài S. N. Goenka.