Audios Các Bài Kinh Pali Paritta Đọc Theo Kiểu Ngâm Tụng

Audios cuốn Các Bài Kinh Pali Parita

1. Bộ Tranh Cuộc Đời Đức Phật – Buddha Life Story 

2. JayaMangala Gatha – Phật Lực Thắng Hạnh Kệ –

3. Kinh Ratana Sutta – Kinh Linh Bảo 

4. Karaniya Metta Sutta – Loving Kindness

5. Ratana Sutta – The Jewel Discourse

6. Kinh Rải Tâm Từ – The Chant Of Metta – Imee Ooi 

7. Kinh Chuyển Pháp Luân – Dhammacakkappavattana sutta

8. Jayamangala Gatha – Kinh Phật Lực – Chanted By Bhante Indarathana 

9. Ratana Sutta – Etena Saccena Suvatthi Hotu – Pali Chanting

10. Jayamangala Gatha – Songs Of Victory – Imee Ooi

11. In Metta – In Loving & Kindness – Imee Ooi – Feat Dewa Budjana

12. Ratana Sutta – The Jewel Discourse – Kinh Châu Báu

13. Karaniya Metta Sutta – Loving Kindness – Kinh Tâm Từ

14. Kinh Ratana Sutta – Kinh Linh Bảo

15. JayaMangala Gatha – Phật Lực Thắng Hạnh Kệ – Phụ Đề Pali Việt

16. Buddha Saranam Gachami – Bộ Tranh Cuộc Đời Đức Phật – Buddha Life Story