Audios Cuốn 11 Bài Kinh Bảo Hộ – Kinh Tụng Pali – Pa Auk Sayadaw

Audios cuốn 11 Bài Kinh Bảo Hộ – Kinh Tụng Pali – Pa Auk Sayadaw

1. Mahanamakkharapali – Đại Thi Lễ Kệ

2. Paritta Parikamma – Kệ Mở Đầu Hộ Kinh.

3. Ratanasutta – Kinh Châu Báu.

4. Mettasutta – Kinh Lòng Từ.

5. Khandhasutta – Kinh Ngũ Uẩn.

6. Morasutta – Kinh Khổng Tước.

7. Vattasutta – Kinh Chim Cút.

8. Dhajaggasutta – Kinh Đầu Lá Cờ.

9. Atanatiyassutta – Kinh A Sá Năng Chi.

10. Angulimalasutta – Bojjhangasutta – Kinh Vô Ngã – Kinh Bệnh Thứ Nhất

11. Dutiyagilana Sutta – Kinh Bệnh Thứ Hai.

12. Tatiyagilanasutta – Kinh Bệnh Thứ Ba

13. Bojjhanga Paritta – Hộ Kinh Giác Chi

14. Pubbanhasutta – Kinh Ban Mai