Audios Bài Pháp Trong Khoá Thiền Mùa Xuân 2007 – Thiền Sư U Pandita

Audios cuốn Bài Pháp Trong Khoá Thiền Mùa Xuân 2007 – Thiền Sư U Pandita

1. (1) 2 Loại Kẻ Thù – 4 Loại Hiểm Nguy Thiền Sư U Paṇḍitā Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

2. (2) Cách Đoạn Trừ Sự Thô Tháo Thiền Sư U Paṇḍitā Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

3. (3) Bố Thí Đúng Cách Như Thế Nào Thiền Sư U Paṇḍitā Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

4. (4) Tại Sao Phải Giữ Giới Thiền Sư U Paṇḍitā Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

5. (5) Thoát Khỏi Kẻ Thù và Sợ Hãi Thiền Sư U Paṇḍitā Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

6. (6) 3 Phẩm Hạng Của Sự Giữ Giới Thiền Sư U Paṇḍitā Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

7. (7) Lợi Ích Của Sự Giữ Giới Thiền Sư U Paṇḍitā Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

8. (8)Cha Mẹ và Con Cái, Ai Là Ân Nhân Thiền Sư U Paṇḍitā Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

9. (9) 2 Loại Sinh Tố Tinh Thần Cho Tâm Thiền Sư U Paṇḍitā Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

10. (11) Sức Mạnh Của Thiền Tứ Niệm Xứ Thiền Sư U Paṇḍitā Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

11. 12 x 12

12. (13) Kỹ Thuật Hành Thiền Tứ Niệm Xứ Thiền Sư U Paṇḍitā Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

13. (14) 5 Chướng Ngại Tâm Thiền Sư U Paṇḍitā Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

14. (15) Vai Trò Của Tầm và Tứ Thiền Sư U Paṇḍitā Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

15. (16) Đặc Tính Chung và Đặc Tính Riêng Thiền Sư U Paṇḍitā Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

16. (17) Cách Quan Sát Đề Mục Hiệu Quả Thiền Sư U Paṇḍitā Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

17. (18) 5 Yếu Tố Giúp Thực Hành Thiền Tốt Đẹp Thiền Sư U Paṇḍitā Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

18. [silence]

19. (20) Phương Pháp Tu Tập Thiền Minh Sát Thiền Sư U Paṇḍitā Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

20. (21) Chân Đế và Tục Đế Thiền Sư U Paṇḍitā Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

21. (22) Minh Sát Tuệ và Minh Sát Suy Diễn Thiền Sư U Paṇḍitā Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

22. (23) Minh Sát Tuệ Được Hình Thành Như Thế Nào Thiền Sư U Paṇḍitā Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

23. (24) Cách Trình Pháp Đúng và Hiệu Quả Thiền Sư U Paṇḍitā Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

24. (25) Phương Pháp Niệm Tâm Thiền Sư U Paṇḍitā Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

25. (27) Phương Pháp Niệm Tâm (tiếp theo) Thiền Sư U Paṇḍitā Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

26. (31) Vai Trò Của Chánh Niệm Thiền Sư U Paṇḍitā Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

27. (32) Chấm Dứt Luân Hồi Thiền Sư U Paṇḍitā Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

28. 33) Quán Thân Trên Thân Thiền Sư U Paṇḍitā Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

29. 3’4

30. (35) Vô Thường – Khổ – Vô Ngã Thiền Sư U Paṇḍitā Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

31. (36) Lợi Ích Của Thiền Tứ Niệm Xứ Thiền Sư U Paṇḍitā Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

32. (37) Quân Bình Ngũ Lực Thiền Sư U Paṇḍitā Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

33. (38) Thực Hành Có Hệ Thống Thiền Sư U Paṇḍitā Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

34. (40) Ý Nghĩa Của Minh Sát Niệm Xứ Thiền Sư U Paṇḍitā Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

35. (41) Niệm Vào Đề Mục Sinh Khởi Thiền Sư U Paṇḍitā Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

36. (42) Người Thầy và Người Bạn Đạo Thiền Sư U Paṇḍitā Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

37. (43) 3 Loại Tinh Tấn Thiền Sư U Paṇḍitā Khóa Thiền Mùa Xuân 2007

38. (44) 6 Phẩm Tính Của Tứ Chúng Thiền Sư U Paṇḍitā Khóa Thiền Mùa Xuân 2007