Audios Pháp Thoại Khoá Thiền 4 Tuần – Ngài Thiền Sư U Pandita

Audios cuốn Pháp Thoại Khoá Thiền 4 Tuần – Ngài Thiền Sư U Pandita

1. Khai Mạc Khoá Thiền Minh Sát 4 Tuần
2. Căn Bản Hành Thiền
3. Bốn Pháp Thiền Bảo Vệ
4. Mục Đích Của Sự Hành Thiền Minh Sát
5. Hổ Thẹn Tội Lỗi, Ghê Sợ Tội Lỗi
6. Chánh Pháp & Tà Pháp
7. Chánh Kiến & Tà Kiến
8. Năm Chi Thiền & Năm Chướng Ngại Tâm
9. Đặc Tính Riêng & Đặc Tính Chung
10. Tai Hại Của Biếng Nhác & Dể Duôi
11. Lợi Ích Của Tinh Tấn
12. Sự Hình Thành Minh Sát Tuệ
13. Tuệ Sinh Diệt
14. Tinh Tấn & Cánh Niệm
15. Chánh Định
16. Tâm Định Trong Thiền Chỉ & Thiền Minh Sát
17. Tuệ Sinh Diệt & Sự Liên Hệ Với HTTL & GSTL
18. Ba Loại Bình An & Bế Mạc Khoá Thiền