Audios Pháp Thoại Khoá Thiền Minh Sát 2019 – Thiền Sư Kyunpin

Audios cuốn Pháp Thoại Khoá Thiền Minh Sát 2019 – Thiền Sư Kyunpin

1. Phap Thoai Khai Giang 11.11
2. 12.11 INDRIYA
3. 13.11 Asevana Pacccaya TẬP HÀNH DUYÊN
4. 14.11 Magga Paccaya ĐẠO DUYÊN Phan 1
5. 15.11 Magga Paccaya ĐẠO DUYÊN Phan 2
6. 16.11 UPANISSAYA CẬN Y DUYÊN Phan 1
7. 17.11 UPANISSAYA CẬN Y DUYÊN Phan 2
8. 18.11 UPANISSAYA CẬN Y DUYÊN Phan 3
9. 19.11 UPANISSAYA CẬN Y DUYÊN Phan 4
10. 20.11 KAMMA NGHIỆP DUYÊN Phan 1
11. 21.11 KAMMA NGHIỆP DUYÊN Phan 2
12. 22.11 Adhipati TRƯỞNG DUYÊN Phan 1
13. 23.11 Adhipati TRƯỞNG DUYÊN Phan 2
14. 24.11 Adhipati TRƯỞNG DUYÊN Phan 3
15. 25.11 Hetu NHÂN DUYÊN Phan 1
16. 26.11 Hetu NHÂN DUYÊN Phan 2
17. 28.11 ARAMANA CẢNH DUYÊN Phan 1
18. 29.11 ARAMANA CẢNH DUYÊN Phan 2
19. 30.11 ARAMANA CẢNH DUYÊN Phan 3
20. 1.12 ARAMANA CẢNH DUYÊN Phan 4
21. 22 4.12 ANANTARA VÔ GIÁN DUYÊN
22. 5.12 Sahagata ĐỒNG SINH DUYÊN
23. 6.12 SAHATAJA VA ANNAMANNA ĐỒNG SINH DUYÊN VÀ HỖ TƯƠNG DUYÊN
24. 7.12 PUREJATA PACCAYA HẬU SINH DUYÊN
25. 25 PHAP THOAI BE MAC