Audios Cuốn Quyển Iii: Pháp Hành Giới – Tỳ Khưu Hộ Pháp

Audios cuốn Quyển III: Pháp Hành Giới – Tỳ Khưu Hộ Pháp

1. Lời Nói Đầu A
2. Lời Nói Đầu B
3. Lời Nói Đầu C
4. Pháp Hành Giới
5. Giới Của Người Tại Gia
6. Giới Tránh Xa Sự Sát Sinh
7. Giới Tránh Xa Sự Trộm Cắp
8. Giới Tránh Xa Sự Tà Dâm – Nói Dối
9. Giới Tránh Xa Sự Uống Rượu Bia & Các Chất Say
10. Tính Chất Nghiêm Trọng Của Người Phạm Giới Uống Rượu
11. Tính Chất Của Ngũ Giới
12. Giải Thích Tóm Tắt
13. Nghiệp và Quả Của Nghiệp Ngũ Giới
14. Con Người Với Ngũ Giới
15. Những Tích Liên Quan Đến Mỗi Giới
16. Sự Chết Của Chúng Sinh
17. Hại Người Lại Tự Làm Khổ Mình
18. Tích Người Phạm Điều Giới Trộm Cắp