Bộ Videos Bài Giảng Về Abhidhammattha Saṅgaha – Sayādaw U Sīlānanda

Venerable Sayadaw U Silananda

(D.Litt)

(December 16, 1927—August 13, 2005)
(အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ – အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိကဓဇ)

ပါမောက္ခချုပ်ဆရာတော် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓသာသနာပြုတက္ကသိုလ်၊ ရန်ကုန်

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Abhidhammattha Saṅgaha by Sayādaw U Sīlānanda
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

01) Lecture 1-1: Introduction to Abhidhamma
02) Lecture 1-2:Introduction to Abhidhamma

03) Lecture 2-1: Two Kinds of Truth, Brief Introduction On: Citta, Cetasika, Rūpa, Nibbāna
04) Lecture 2-2: Four Noble Truths; Planes of Existence; Akusala Citta

05) Lecture 3-1: Pāḷi Pronunciation; Akusala Citta, Ahetuka Citta
06) Lecture 3-2: Pāḷi Pronunciation Exercise, Kāmāvacara Sobhana Citta, Rūpāvacara Citta; Jhāna, Jhāna Factor, Jhāna Consciousness
 

07) Lecture 4-1: Arūpāvacara Citta; Lokuttara Citta
08) Lecture 4-2: Lokuttara Citta; Jhānas, Revision

09) Lecture 5-1: Cetasika
10) Lecture 5-2: Cetasika

11) Lecture 6-1: Citta Cetasika (Methods of Combination)
12) Lecture 6-2: Citta Cetasika (Methods of Combination)

13) Lecture 7-1: Review of Homeworks: Classification of Citta; by Feelings, by Roots
14) Lecture 7-2: Classification of Citta: by Functions

15) Lecture 8-1: Review of Homework Assignment; Classification of Citta: by Doors
16) Lecture 8-2: Classification of Citta: by Doors, by Objects

17) Lecture 9-1: Classification of Citta: by Doors, by Bases
18) Lecture 9-2: Classification of Citta: by Bases, 3 Chapters at a Glance; Introduction to Thought Process

19) Lecture 10-1: Thought Process
20) Lecture 10-2: Thought Process; Importance of Abhidhamma; Q & A (General)

21) Lecture 11-1: Jhāna & āṇa
22) Lecture 11-2: Jhāna & āṇa; Q & A (General)

23) Lecture 12-1: Re-cap Chapters 1-3; Introduction to Thought Process
24) Lecture 12-2: Eye Door Thought Process

25) Lecture 13-1: Eye Door Thought Process (continued); Mind Door Thought Process
26) Lecture 13-2: Mind Door Thought Process (continued)
27) Lecture 13-3: Mind Door Thought Process (continued)

28) Lecture 14-1: Procedure of Registration (Tadārammaṇa); Thought Process with Guest Bhavaṅga; Procedure of Javana
29) Lecture 14-2: Abhiā; Individual & their Types of Consciousness; Lawful Order of Citta; Q&A

30) Lecture 15-1: Conditions for Thought Process to Arise; 31 Planes of Existence; Planes & Individuals
31) Lecture 15-2: Rebirth Linking Consciousness; Life Span in each Planes; Q & A

32) Lecture 16-1: What is Kamma?; Results of Kamma; Classification of Kamma: by Way of Functions
33) Lecture 16-2: Classification of Kamma: by Way of Functions, by Order of Ripening, by Time of Ripening
 

34) Lecture 17-1: Classification of Kamma: by Place of Ripening
35) Lecture 17-2: Classification of Kamma: by Place of Ripening (continued)

36) Lecture 18-1: Kamma & its Results; Death & Rebirth
37) Lecture 18-2: Sign at Time of Death; Death Rebirth Linking Thought Process
38) Lecture 18-3: Q & A

39) Lecture 19-1: Object of Sense Sphere – Rebirth Consciousness; Determination of Rebirth
40) Lecture 19-2: Rebirth Linking Consciousness; Rūpa; Q & A

41) Lecture 20-1: Rūpa; Concretely Produced Matters; Non-Concretely Produced Matters
42) Lecture 20-2: Rūpa; Classification of Matters; Origination of Matters; Q & A
43) Lecture 20-3: Q & A (continued)

44) Lecture 21-1: Rūpa; Origination of Matters; Grouping of Material Phenomena; Development of Fetus
45) Lecture 21-2: Rūpa; Grouping of Material Phenomena; Rising & Disappearing of Rūpa; Nibbāna

46) Lecture 22-1: Re-cap on previous chapters; Akusala-Saṅgaha
47) Lecture 22-2: Akusala-Saṅgaha; Missaka-Saṅgaha

48) Lecture 23-1: Missaka-Saṅgaha; Bodhipakkhiya-Saṅgaha
49) Lecture 23-2: Bodhipakkhiya-Saṅgaha

50) Lecture 24-1: Bodhipakkhiya-Saṅgaha; Sabba-Saṅgaha
51) Lecture 24-2: Sabba-Saṅgaha; Paṭiccasamuppāda

52) Lecture 25-1: Paṭiccasamuppāda
53) Lecture 25-2: Paṭiccasamuppāda; Paṭṭhāna

54) Lecture 26-1: Paṭṭhāna
55) Lecture 26-2: Paṭṭhāna

56) Lecture 27-1: Paṭṭhāna
57) Lecture 27-2: Paṭṭhāna

58) Lecture 28-1: Analysis of Concepts
59) Lecture 28-2: Analysis of Concepts; Meditation: General, Samatha

60) Lecture 29-1: Samatha Meditation
61) Lecture 29-2: Samatha Meditation

62) Lecture 30-1: Vipassanā Meditation
63) Lecture 30-2: Vipassanā Meditation

64) Lecture 31-1: Vipassanā Meditation
65) Lecture 31-2: Vipassanā Meditation; Conclusion

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nguồn: http://www.dhammadownload.com/Dr-Silananda-Bhivamsa-abhidhammaInEnglish.htm

 

 

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.