Căn Bản Thiền Minh Sát – Thiền Sư Mahasi Sayadaw (vie)

Căn Bản Thiền Minh Sát

Thiền Sư Mahasi Sayadaw

Lời Giới Thiệu của Như Lai Thiền viện

Thiền Minh Sát hiện nay đã được phổ biến rộng rãi khắp trên thế giới qua nhiều phương pháp giảng dạy của nhiều vị thầy lỗi lạc thuộc nhiều trường phái khác nhau.

Như Lai Thiền viện có duyên lành được tu học và thực tập sâu sát theo pháp hành Minh Sát Tứ Niệm Xứ của cố Hòa Thượng Thiền Sư Mahasi Sayadaw dưới sự chỉ dạy uyên nguyên của các đệ tử gương mẫu nhất của Ngài như Hòa Thượng U Pandita, Hòa Thượng U Silananda, Hòa Thượng Kim Triệu, Hòa Thượng U Kundala, Hòa Thượng U Lakkhana… gần hai thập niên qua.

Đặc biệt Thiền Sư U Silananda trong suốt thời gian hoằng dương giáo lý Nguyên Thủy ở Hoa Kỳ và nhất là những năm giảng dạy tại Như Lai Thiền Viện, Ngài luôn luôn hướng dẫn thiền sinh thực tập đúng pháp hành chân truyền tại trung tâm Mahasi cùng học tập các kinh sách do Ngài Mahasi biên soạn.

DOWNLOAD EBOOK: Căn Bản Thiền Minh Sát

Can Ban Thien Minh Sat