Chú Giải Tiểu Tụng (khuddakapātha Atthakathā) – Ngài Ñānamoli (vie)

CHÚ GIẢI TIỂU TỤNG (KHUDDAKAPĀTHA ATTHAKATHĀ)

Bản Pāli ngữ: Bhadantācariya Buddhaghosa
Bản Anh ngữ: Ñānamoli
Bản Việt ngữ: Tỳ khưu Thiện Minh

 

MỤC LỤC

CHÁNH KINH

I. Tam Quy (Saranattaya)
II. Thập Giới (Dasasikkhàpada)
III. Ba Mƣơi Hai Thể (Dvattimsàkàra)
IV. Nam Tử Hỏi Ðạo (Kumàrapanha)
V. Kinh Ðiềm Lành (Mangala Sutta)
VI. Kinh Châu Báu (Ratana Sutta)
VII. Kinh Ngoài Bức Tƣờng (Tirokudda Sutta) VIII. Kinh Bảo Tàng (Nidhikanda Sutta)
IX. Kinh Lòng Từ (Mettà Sutta)

DOWNLOAD EBOOK: CHÚ GIẢI TIỂU TỤNG (KHUDDAKAPĀTHA ATTHAKATHĀ)

chu-giai-tieu-tung-ty-khuu-thien-minh-dich