Đại Đệ Tử Phật – Nyanaponika Thera & Hellmuth Hecker (vie)

ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT – GREAT DISCIPLES OF THE BUDDHA

Tác giả: Nyanaponika Thera & Hellmuth Hecker
Hiệu đính: Bhikkhu Bodhi

Hướng dẫn: Ngài Thiền Sư Kim Triệu Khippapañño
Soạn dịch: Ban Biên Tập Thích Ca Thiền Viện

Phật Giáo Nguyên Thuỷ

“Giờ đây, này chư tỳ khưu,
Như Lai khuyên nhắc các con:
Mọi pháp hữu vi đều vô thường.
Hãy tinh tấn tìm cầu giải thoát!

Sabbe sankhara anicca.
Appamādena sampādetha!”

Đó là lời cuối cùng của Đức Phật trước khi từ giã kiếp sống mà Ngài đã hết lòng phụng sự và giảng dạy Chân Lý cho chúng sanh hầu giải thoát khỏi biển khổ luân hồi. (Mahā Parinibbāna Sutta)

DOWNLOAD EBOOK: ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT

dai-de-tu-phat