Digha Nikāya – Pali-eng-polish-sinhala

Digha Nikāya

Acknowledgements

  • Pāli: Source from SLTP
  • English: Main Translation by Sister Upalavanna
  • Polish: Main Translation by Bhikkhu Varopaṭṭo
  • Sinhala: Main Translation from the A. P Soyza series
Volume 1
English Introduction
by T.W. Rhys-Davids, taken from the PTS Vol I
Volume 1
1 Brahmajāla Sutta Pali English Sinhala
2 Sāmaṭñaphala Sutta Pali English  (2) Sinhala
3 Ambaṭṭha Sutta Pali English Sinhala
4 Soṇadaṇḍa Sutta Pali English Sinhala
5 Kūṭadanta Sutta Pali English Sinhala
6 Mahāli Sutta Pali English Sinhala
7 Jāliya Sutta Pali English Sinhala
8 Kassapa Sīhanāda Sutta Pali English Sinhala
9 Poṭṭhapāda Sutta Pali English Sinhala
10 Subha Sutta Pali English Sinhala
11 Kevaḍḍha Sutta Pali English  (2) Sinhala
12 Lohicca Sutta Pali English  (2) Sinhala
13 Tevijja Sutta Pali English Sinhala
Volume 2
14 Mahāpadāna Sutta Pali English Sinhala
15 Mahānidāna Sutta Pali English Sinhala
16 Mahā Parinibbāna Sutta Pali English  (2)  (3) Sinhala
17 Mahā Sudassana Sutta Pali English  Sinhala
18 Jana Vasabha Sutta Pali English  Sinhala
19 Mahā Govinda Sutta Pali English  Sinhala
20 Mahā Samaya Sutta Pali English  Sinhala
21 Sakka Paṭha Sutta Pali English  (2)  (3)  Sinhala
22 Mahā Satipaṭṭhāna Sutta Pali English  Sinhala
23 Pāyāsi Sutta Pali English Sinhala
24 Pātika Sutta Pali English Sinhala
25 Udumbarika Sutta Pali English  Sinhala
26 Cakkavatti Sutta Pali English  Sinhala
27 Aggaṭña Sutta Pali English  Sinhala
28 Sampasādaniya Sutta Pali English  Sinhala
29 Pāsādika Sutta Pali English  Sinhala
30 Lakkhaṇa Sutta Pali English  Sinhala
31 Sīgālovāda Sutta Pali English Sinhala
32 Āṭānāṭiya Sutta Pali English  Sinhala
33 Saṅgīti Sutta Pali English  Sinhala
34 Dasuttara Sutta Pali English Sinhala

 

Nguồn Metta.lk

 

 

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.