Digha Nikāya – Pali-eng-polish-sinhala

Digha Nikāya

Acknowledgements

  • Pāli: Source from SLTP
  • English: Main Translation by Sister Upalavanna
  • Polish: Main Translation by Bhikkhu Varopaṭṭo
  • Sinhala: Main Translation from the A. P Soyza series
Volume 1
English Introduction
by T.W. Rhys-Davids, taken from the PTS Vol I
Volume 1
1Brahmajāla SuttaPaliEnglishSinhala
2Sāmaṭñaphala SuttaPaliEnglish  (2)Sinhala
3Ambaṭṭha SuttaPaliEnglishSinhala
4Soṇadaṇḍa SuttaPaliEnglishSinhala
5Kūṭadanta SuttaPaliEnglishSinhala
6Mahāli SuttaPaliEnglishSinhala
7Jāliya SuttaPaliEnglishSinhala
8Kassapa Sīhanāda SuttaPaliEnglishSinhala
9Poṭṭhapāda SuttaPaliEnglishSinhala
10Subha SuttaPaliEnglishSinhala
11Kevaḍḍha SuttaPaliEnglish  (2)Sinhala
12Lohicca SuttaPaliEnglish  (2)Sinhala
13Tevijja SuttaPaliEnglishSinhala
Volume 2
14Mahāpadāna SuttaPaliEnglishSinhala
15Mahānidāna SuttaPaliEnglishSinhala
16Mahā Parinibbāna SuttaPaliEnglish  (2)  (3)Sinhala
17Mahā Sudassana SuttaPaliEnglish Sinhala
18Jana Vasabha SuttaPaliEnglish Sinhala
19Mahā Govinda SuttaPaliEnglish Sinhala
20Mahā Samaya SuttaPaliEnglish Sinhala
21Sakka Paṭha SuttaPaliEnglish  (2)  (3) Sinhala
22Mahā Satipaṭṭhāna SuttaPaliEnglish Sinhala
23Pāyāsi SuttaPaliEnglishSinhala
24Pātika SuttaPaliEnglishSinhala
25Udumbarika SuttaPaliEnglish Sinhala
26Cakkavatti SuttaPaliEnglish Sinhala
27Aggaṭña SuttaPaliEnglish Sinhala
28Sampasādaniya SuttaPaliEnglish Sinhala
29Pāsādika SuttaPaliEnglish Sinhala
30Lakkhaṇa SuttaPaliEnglish Sinhala
31Sīgālovāda SuttaPaliEnglishSinhala
32Āṭānāṭiya SuttaPaliEnglish Sinhala
33Saṅgīti SuttaPaliEnglish Sinhala
34Dasuttara SuttaPaliEnglishSinhala

 

Nguồn Metta.lk

 

 

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.