Đọc Hiểu Pāḷi – Tổng Hợp Link & Tài Liệu Bài Học – Tỳ Khưu Thiện Hảo (bhikkhu Vāyāma)

Tổng hợp link tài liệu và videos lớp Đọc Hiểu Pāḷi (buổi 1-22)

* Tài liệu này để các học viên trong lớp Đọc Hiểu Pali do Sư Thiện Hảo hướng dẫn tham khảo. Do sự thỉnh mời của một số quý vị thiền sinh mong muốn học tiếng Pali, đây là lớp đầu tiên Sư Thiện Hảo giảng dạy online, và tài liệu này không tránh khỏi có những chỗ chưa hoàn thiện, thậm chí có những chỗ sai ngoài ý muốn. Chúng tôi kính mong quý vị hoan hỷ góp ý để tài liệu và lớp học được hoàn thiện tốt hơn. Nguyện Dhamma được trường tồn và đem lại lợi lạc cho phần đông.

 

BÀI HỌC SỐ 01 (19 giờ 30, 18/08/2020)

* Video: Đọc hiểu Pāḷi – Buổi 01 (18/08/2020) – Tỷ khưu Thiện Hảo (Bhikkhu Vāyāma)
* Tài liệu (PDF): https://drive.google.com/file/d/15uV9AaZvluQHCkXXyyQT_6m9fRzmZSUD/view?usp=sharing
* Link tài liệu & videos trên web: Đọc Hiểu Pali – Bài Học Số 01 – Tỳ Khưu Thiện Hảo (BHIKKHU VĀYĀMA)

BÀI HỌC SỐ 02 (19 giờ 30, 20/08/2020)

* Video: Đọc hiểu Pāḷi – Buổi 02 (20/08/2020) – Tỷ khưu Thiện Hảo (Bhikkhu Vāyāma)
* Tài liệu (PDF): https://drive.google.com/file/d/1caxkLpLHCeTE7b6PPhfNMgpenuP0WsPe/view?usp=sharing
* Link tài liệu & videos trên web: Đọc Hiểu Pali – Bài Học Số 02 – Tỳ Khưu Thiện Hảo (BHIKKHU VĀYĀMA)

BÀI HỌC SỐ 03 (19 giờ 30, 25/08/2020)

* Video: Đọc hiểu Pāḷi – Buổi 03 (25/08/2020) – Tỷ khưu Thiện Hảo (Bhikkhu Vāyāma)
* Tài liệu (PDF): https://drive.google.com/file/d/145TwPsy3a1GbA_D9BNSS0_EmM3JfmVkI/view?usp=sharing
* Link tài liệu & videos trên web: Đọc Hiểu Pali – Bài Học Số 03 – Tỳ Khưu Thiện Hảo (BHIKKHU VĀYĀMA)

BÀI HỌC SỐ 04 (19 giờ 30, 27/08/2020)

* Video: Đọc hiểu Pāḷi – Buổi 04 (27/08/2020) – Tỷ khưu Thiện Hảo (Bhikkhu Vāyāma)
* Tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1L79Jv9DL_AOdMQUSxx434ChQv5Tk8JwG/view?usp=sharing
* Link tài liệu & videos trên web: Đọc Hiểu Pali – Bài Học Số 04 – Tỳ Khưu Thiện Hảo (BHIKKHU VĀYĀMA)

BÀI HỌC SỐ 05 (19 giờ 30, 29/08/2020)

* Video: Đọc hiểu Pāḷi – Buổi 05 (29/08/2020) – Tỷ khưu Thiện Hảo (Bhikkhu Vāyāma)
* Tài liệu: https://drive.google.com/file/d/1kf5ZxDPREDsRgwPTlz3EFok8EkvVuDHJ/view?usp=sharing
* Link tài liệu & videos trên web: Đọc Hiểu Pali – Bài Học Số 05 – Tỳ Khưu Thiện Hảo (BHIKKHU VĀYĀMA)

BÀI HỌC SỐ 06 (19 giờ 30, 03/09/2020)

* Video: Đọc hiểu Pāḷi – Buổi 06 (03/09/2020) – Tỷ khưu Thiện Hảo (Bhikkhu Vāyāma)
* Tài liệu (PDF): https://drive.google.com/file/d/1QXxRTVVZJZ-9GCE4DEhkqMgwdjIJTJKU/view?usp=sharing
* Link tài liệu & videos trên web: Đọc Hiểu Pali – Bài Học Số 06 – Tỳ Khưu Thiện Hảo (BHIKKHU VĀYĀMA)

BÀI HỌC SỐ 07 (19 giờ 30, 05/09/2020)

* Video: Đọc hiểu Pāḷi – Buổi 07 (05/09/2020) – Tỷ khưu Thiện Hảo (Bhikkhu Vāyāma)
* Tài liệu (PDF): https://drive.google.com/file/d/1D9sME7vu-V5gzt-gs1-dtinSMPdGaqlM/view?usp=sharing
* Link tài liệu & videos trên web: Đọc Hiểu Pali – Bài Học Số 07 – Tỳ Khưu Thiện Hảo (BHIKKHU VĀYĀMA)

BÀI HỌC SỐ 08 (19 giờ 30, 08/09/2020)

* Video: Đọc hiểu Pāḷi – Buổi 08 (08/09/2020) – Tỷ khưu Thiện Hảo (Bhikkhu Vāyāma)
* Tài liệu (PDF): (Tài liệu học 2 ngày 08 & 10/09/2020) https://drive.google.com/file/d/1-qBFF6y8PXikAjuD5V3inSSdeMlX4RfF/view?usp=sharing
* Link tài liệu & videos trên web: Đọc Hiểu Pali – Bài Học Số 08 – Tỳ Khưu Thiện Hảo (BHIKKHU VĀYĀMA)

BÀI HỌC SỐ 09 (19 giờ 30, 10/09/2020)

* Video: Đọc hiểu Pāḷi – Buổi 09 (10/09/2020) – Tỷ khưu Thiện Hảo (Bhikkhu Vāyāma)
* Tài liệu (PDF): (Tài liệu học 2 ngày 08 & 10/09/2020) https://drive.google.com/file/d/1-qBFF6y8PXikAjuD5V3inSSdeMlX4RfF/view?usp=sharing
* Link tài liệu & videos trên web: Đọc Hiểu Pali – Bài Học Số 09 – Tỳ Khưu Thiện Hảo (BHIKKHU VĀYĀMA)

BÀI HỌC SỐ 10 (19 giờ 30, 12/09/2020)

* Video: Đọc hiểu Pāḷi – Buổi 10 (12/09/2020) – Tỷ khưu Thiện Hảo (Bhikkhu Vāyāma)
* Tài liệu (PDF): https://drive.google.com/file/d/1DOBeuLF43peESXg_N0iY5ohJscd-XPw1/view?usp=sharing
* Link tài liệu & videos trên web: Đọc Hiểu Pali – Bài Học Số 10 – Tỳ Khưu Thiện Hảo (BHIKKHU VĀYĀMA)

BÀI HỌC SỐ 11 (19 giờ 30, 17/09/2020)

* Video: Đọc hiểu Pāḷi – Buổi 11 (17/09/2020) – Tỷ khưu Thiện Hảo (Bhikkhu Vāyāma)
* Tài liệu (PDF): https://drive.google.com/file/d/1DOBeuLF43peESXg_N0iY5ohJscd-XPw1/view?usp=sharing
* Link tài liệu & videos trên web: Đọc Hiểu Pali – Bài Học Số 11 – Tỳ Khưu Thiện Hảo (BHIKKHU VĀYĀMA)

BÀI HỌC SỐ 12 (19 giờ 30, 19/09/2020)

* Video: Đọc hiểu Pāḷi – Buổi 12 (19/09/2020) – Tỷ khưu Thiện Hảo (Bhikkhu Vāyāma)
* Tài liệu (PDF): https://drive.google.com/file/d/1DOBeuLF43peESXg_N0iY5ohJscd-XPw1/view?usp=sharing
* Link tài liệu & videos trên web: Đọc Hiểu Pali – Bài Học Số 12 – Tỳ Khưu Thiện Hảo (BHIKKHU VĀYĀMA)

BÀI HỌC SỐ 13 (19 giờ 30, 22/09/2020)

* Video: Đọc hiểu Pāḷi – Buổi 13 (22/09/2020) – Tỷ khưu Thiện Hảo (Bhikkhu Vāyāma)
* Tài liệu (PDF): https://drive.google.com/file/d/1DOBeuLF43peESXg_N0iY5ohJscd-XPw1/view?usp=sharing
* Link tài liệu & videos trên web: Đọc Hiểu Pali – Bài Học Số 13 – Tỳ Khưu Thiện Hảo (BHIKKHU VĀYĀMA)

BÀI HỌC SỐ 14 (19 giờ 30, 26/09/2020)

* Video: Đọc hiểu Pāḷi – Buổi 14 (26/08/2020) – Tỷ khưu Thiện Hảo (Bhikkhu Vāyāma)
* Tài liệu (PDF): https://drive.google.com/file/d/1DOBeuLF43peESXg_N0iY5ohJscd-XPw1/view?usp=sharing
* Link tài liệu & videos trên web: Đọc Hiểu Pali – Bài Học Số 14 – Tỳ Khưu Thiện Hảo (BHIKKHU VĀYĀMA)

BÀI HỌC SỐ 15 (19 giờ 30, 29/09/2020)

* Video: Đọc hiểu Pāḷi – Buổi 15 (29/09/2020) – Tỷ khưu Thiện Hảo (Bhikkhu Vāyāma)
* Tài liệu (PDF): https://drive.google.com/file/d/1DOBeuLF43peESXg_N0iY5ohJscd-XPw1/view?usp=sharing
* Link tài liệu & videos trên web: Đọc Hiểu Pali – Bài Học Số 15 – Tỳ Khưu Thiện Hảo (BHIKKHU VĀYĀMA)

BÀI HỌC SỐ 16 (19 giờ 30, 03/10/2020)

* Video: Đọc hiểu Pāḷi – Buổi 16 (03/10/2020) – Tỷ khưu Thiện Hảo (Bhikkhu Vāyāma)
* Tài liệu (PDF): https://drive.google.com/file/d/1DOBeuLF43peESXg_N0iY5ohJscd-XPw1/view?usp=sharing
* Link tài liệu & videos trên web: Đọc Hiểu Pali – Bài Học Số 16 – Tỳ Khưu Thiện Hảo (BHIKKHU VĀYĀMA)

BÀI HỌC SỐ 17 (19 giờ 30, 06/10/2020)

* Video: Đọc hiểu Pāḷi – Buổi 17 (06/10/2020) – Tỷ khưu Thiện Hảo (Bhikkhu Vāyāma)
* Tài liệu (PDF): https://drive.google.com/file/d/1DOBeuLF43peESXg_N0iY5ohJscd-XPw1/view?usp=sharing
* Link tài liệu & videos trên web: Đọc Hiểu Pali – Bài Học Số 17 – Tỳ Khưu Thiện Hảo (BHIKKHU VĀYĀMA)

BÀI HỌC SỐ 18 (19 giờ 30, 08/10/2020)

* Video: Đọc hiểu Pāḷi – Buổi 18 (08/10/2020) – Tỷ khưu Thiện Hảo (Bhikkhu Vāyāma)
* Tài liệu (PDF): https://drive.google.com/file/d/1DOBeuLF43peESXg_N0iY5ohJscd-XPw1/view?usp=sharing
* Link tài liệu & videos trên web: Đọc Hiểu Pali – Bài Học Số 18 – Tỳ Khưu Thiện Hảo (BHIKKHU VĀYĀMA)

BÀI HỌC SỐ 19 (19 giờ 30, 10/10/2020)

* Video: Đọc hiểu Pāḷi – Buổi 19 (10/10/2020) – Tỷ khưu Thiện Hảo (Bhikkhu Vāyāma)
* Tài liệu (PDF): https://drive.google.com/file/d/1DOBeuLF43peESXg_N0iY5ohJscd-XPw1/view?usp=sharing
* Link tài liệu & videos trên web: Đọc Hiểu Pali – Bài Học Số 19 – Tỳ Khưu Thiện Hảo (BHIKKHU VĀYĀMA)

BÀI HỌC SỐ 20 (19 giờ 30, 29/09/2020)

* Video: Đọc hiểu Pāḷi – Buổi 20 (13/10/2020) – Tỷ khưu Thiện Hảo (Bhikkhu Vāyāma)
* Tài liệu (PDF): https://drive.google.com/file/d/1DOBeuLF43peESXg_N0iY5ohJscd-XPw1/view?usp=sharing
* Link tài liệu & videos trên web: Đọc Hiểu Pali – Bài Học Số 20 – Tỳ Khưu Thiện Hảo (BHIKKHU VĀYĀMA)

BÀI HỌC SỐ 21 (19 giờ 30, 15/10/2020)

* Video: Đọc hiểu Pāḷi – Buổi 21 (15/10/2020) – Tỷ khưu Thiện Hảo (Bhikkhu Vāyāma)
* Tài liệu (PDF): https://drive.google.com/file/d/1DOBeuLF43peESXg_N0iY5ohJscd-XPw1/view?usp=sharing
* Link tài liệu & videos trên web: Đọc Hiểu Pali – Bài Học Số 21 – Tỳ Khưu Thiện Hảo (BHIKKHU VĀYĀMA)

BÀI HỌC SỐ 22 (19 giờ 30, 17/10/2020)

* Video: Đọc hiểu Pāḷi – Buổi 22 (17/10/2020) – Tỷ khưu Thiện Hảo (Bhikkhu Vāyāma)
* Tài liệu (PDF): https://drive.google.com/file/d/1DOBeuLF43peESXg_N0iY5ohJscd-XPw1/view?usp=sharing
* Link tài liệu & videos trên web: Đọc Hiểu Pali – Bài Học Số 22 – Tỳ Khưu Thiện Hảo (BHIKKHU VĀYĀMA)

Nhóm tổ chức lớp Đọc hiểu Pāḷi
—————————————
Email: dochieupali@gmail.com
FB: www.facebook.com/groups/dochieupali
Zalo: https://zalo.me/g/tswjmg798
Tổng hợp tài liệu: Đọc Hiểu Pali – Tổng Hợp Link & Tài Liệu Bài Học – Tỳ Khưu Thiện Hảo (BHIKKHU VĀYĀMA)

* Tài liệu này để các học viên trong lớp Đọc Hiểu Pali do Sư Thiện Hảo hướng dẫn tham khảo. Do sự thỉnh mời của một số quý vị thiền sinh mong muốn học tiếng Pali, đây là lớp đầu tiên Sư Thiện Hảo giảng dạy online, và tài liệu này không tránh khỏi có những chỗ chưa hoàn thiện, thậm chí có những chỗ sai ngoài ý muốn. Chúng tôi kính mong quý vị hoan hỷ góp ý để tài liệu và lớp học được hoàn thiện tốt hơn. Nguyện Dhamma được trường tồn và đem lại lợi lạc cho phần đông.

 

TẢI MOBILE APP PHẬT GIÁO THERAVĀDA ĐỂ XEM THÊM NHIỀU THÔNG TIN HỮU ÍCH (ANDROID & IOS)

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.