Đối Tượng Của Thiền Minh Sát (vipassanā) – Thiền Sư U Sīlānanda Giảng (vie)

Đối Tượng Của Thiền Minh Sát (Vipassanā)

(Thuyết vào ngày 7 tháng 3 năm 1998)

Ngài Sīlānanda giảng Pháp Triều dịch

Lời người dịch: Dưới đây là bản dịch của bài pháp với chủ đề “Đối Tượng Của Thiền Minh Sát” do ngài Sīlānanda giảng. Chúng tôi chọn dịch bài pháp này vì nhận thấy bài pháp rất hữu ích cho những Phật tử chưa có thuận duyên theo tu học dài ngày tại các khóa thiền dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các thiền sư. Trong bài pháp này, ngài Sīlānanda phân tích kỹ về đối tượng của thiền minh sát, giúp cho chúng ta có cái nhìn đúng đắn khi tiếp cận với thiền minh sát và bắt đầu tự tu tập. Xin chia phần phước này đến tất cả chúng sanh..

DOWNLOAD EBOOK: Đối Tượng Của Thiền Minh Sát (Vipassanā)

Đối Tượng Của Thiền Minh Sát (Vipassanā)