Giảng Giải Kinh Đoạn Giảm – Thiền Sư Mahāsi Sayādaw (vie)

Giảng Giải Kinh Đoạn Giảm

Thiền Sư Mahāsi Sayādaw

TK Pháp Thông dịch

Người đệ tử Phật chân chính phải là người có ít sự ham muốn (thiểu dục). Người ấy phải biết vừa lò ng với những gì mình có và cố gắng để giảm bớt những phiền não.

Không chỉ ít ham muốn đối với những của cải vật chất, người ấy còn muốn nói hay thậm chí không muốn nói về những thành tựu của mình trên phương diện nghiên cứu kinh điển và hành thiền. Người ấy luôn giữ kín những sở học và sở đắc tâm linh của mình. Một vị Thánh đích thực không bao giờ tiết lộ những sở đắc tâm linh của mình dù vị ấy rất muốn chia xẻ nó với người khác. Chỉ những kẻ lừa đảo hay giả tu mới tự nhận mình là một bậc Thánh hay một bậc A-la- hán.

DOWNLOAD EBOOK: Giảng Giải Kinh Đoạn Giảm

GiangGiaiKinhDoanGiam_MahasiSayadaw