Gõ Pāḷi Và Sanskrit Dành Cho Ios Và Ipados 13

Gõ Pali và Sanskrit dành cho iOS và iPadOS 13

1. Cho bàn phím ảo:

Để cài đặt: Trong Cài đặt / Cài đặt chung / Bàn phím / Thêm bàn phím mới, chọn Tiếng Hindi (Chữ La tinh) / QWERTY, rồi hoàn tất

img 0207

Để gõ: Chạm và giữ phím để chọn.

Chạm và giữ “a” để chọn “ā”,
tương tự cho “i” để chọn “ī”,
“u” để chọn “ū”,
“o” để chọn “ō”,
“t” để chọn “ṭ”,
“d” để chọn “ḍ”,
“n” để chọn “ṇ”, “ṅ” hay “ñ”,
“s”để chọn “ś” hay “ṣ”,
“m” để chọn “m̐” (tạm đỡ cho “ṁ” hay “ṃ”),
“r” to get “ṛ” or “r̥” (tạm đỡ cho “ṝ”)img 0212

Để có “ṃ”, “ṁ” hay “ṝ”: Trong Cài đặt / Cài đặt chung / Bàn phím / Thay thế văn bản, gõ “ṃ”, “ṁ” hay “ṝ” trong chỗ “Cụm từ”, và gõ “.m” hay “.r” trong chỗ “Phím tắt”; khi gõ thực tế sẽ cần thêm phím khoảng cách phía trước và sau để gõ “.m” mà được “ṃ”.

img 0214

2. Cho bàn phím thực (kết nối qua bluetooth hay qua cổng smart connector):

Để cài đặt: In Trong Cài đặt / Cài đặt chung / Bàn phím /Bàn phím thực / Tiếng Anh (Hoa Kỳ) hoặc Tiếng Việt, rồi chọn ABC – Mở rộng.

img 0208

Để gõ:
Có dấu “¯” bằng cách bấm phím ⌥ (Option key) và “a”,
tương tự cho “.” = ⌥+x ,
“˙” = ⌥+w ,
“˜” = ⌥+n,
“´” = ⌥+e
Ví dụ
ī = ⌥+a+i
ṭ = ⌥+x+t
ṅ = ⌥+w+n
ñ = ⌥+n+n
ś = ⌥+e+s
ṝ = ⌥+a+r

 

Nguồn Sư Hiripañño Tuệ Tàm

 

 

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.