Hình Ảnh Dâng Y Kathina 2020 Tại 1 Ngôi Chùa Miến Diện Tại Singapore

Lễ Dâng Y Kathina Theo Truyền Thống Phật Giáo Theravāda

Danh từ kathina có nhiều nghĩa, trong bộ Vimativinodanīṭīkā, bộ Vajirabuddhiṭīka định nghĩa rằng:

“Kathinan’ti pañcānisaṃse anto karaṇasamat- thatāya thiranti attho”.

Kathina: nghĩa là “vững chắc” bởi vì có khả năng làm cho 5 quả báu được duy trì trong suốt khoảng thời gian 5 tháng kể từ ngày 16 tháng 9 cho đến ngày rằm tháng 2, hết quả báu của kathina.

Thời Gian Dâng Y Kathina

Trong một năm có 12 tháng, Đức Phật cho phép chư tỳ khưu đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng trong mùa mưa xong rồi, chư tỳ khưu Tăng ấy được phép thọ y kathina, bắt đầu từ ngày 16 tháng 9 cho đến ngày rằm tháng 10. Trong khoảng thời gian 30 ngày ấy, chỉ có một ngày, đối với chư tỳ khưu đã an cư nhập hạ tại một ngôi chùa hoặc tại một nơi chốn nào đó, chư tỳ khưu ấy chỉ được phép một lần thọ nhận y kathina, mà thí chủ đem đến làm lễ dâng y kathina mà thôi; còn lại 29 ngày khác, chư tỳ khưu ấy không được phép thọ nhận y kathina nữa.

Còn thí chủ có thể làm lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng trong mùa mưa, kể từ ngày 16 tháng 9 cho đến ngày rằm tháng 10. Trong khoảng thời gian 30 ngày hay 1 tháng ấy, thí chủ có thể làm lễ dâng y kathina, còn 11 tháng còn lại, thí chủ không thể làm lễ dâng y kathina được.

Chỗ Ở Được Dâng Y Kathina

Là chỗ ở mà chư tỳ khưu đã an cư nhập hạ suốt 3 tháng trong mùa mưa tại một ngôi chùa hoặc một nơi thanh vắng trong rừng núi, hang động, v.v… Thí chủ có đức tin trong sạch đem một tấm y đến làm lễ dâng y kathina đến chư tỳ khưu Tăng (saṃghikadāna), không phải đến cá nhân tỳ khưu (paṭipuggalikadāna). Tại nơi ấy, chư tỳ khưu Tăng được phép thọ nhận y kathina của thí chủ chỉ có một lần trong một ngày nào trong khoảng thời gian kể từ ngày 16 tháng 9 cho đến ngày rằm tháng 10 là hết hạn dâng y kathina.

Cách Dâng Y Kathina

* Bố thí (dâng) có 2 cách:

– Paṭipuggalikadāna: dâng đến cá nhân.
– Saṃghikadāna: dâng đến chư tỳ khưu Tăng.

* Cách dâng y kathina

Thí chủ có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo có trí tuệ hiểu biết rõ rằng: Tấm y kathina chỉ dâng đến chư tỳ khưu Tăng (saṃghikadāna) mà thôi, không phải dâng đến cá nhân tỳ khưu (paṭi- puggalikadāna).

Người Thí Chủ – Người Thọ Thí

Trong kinh Dakkhiṇāvibhaṅgasutta, Đức Phật dạy Ngài Ānanda rằng:

– Này Ānanda, thiện tâm trong sạch của người bố thí và người thọ thí có 4 trường hợp:

1- Người bố thí có thiện tâm trong sạch, còn người thọ thí không có tâm trong sạch.

2- Người bố thí không có tâm trong sạch, còn người thọ thí có thiện tâm trong sạch.

3- Người bố thí và người thọ thí đều có tâm không trong sạch.

4- Người bố thí và người thọ thí đều có thiện tâm trong sạch.

– Này Ānanda, thế nào gọi là người bố thí có thiện tâm trong sạch, còn người thọ thí không có tâm trong sạch?

Trường hợp này, người bố thí là người có giới đức trong sạch, hành thiện pháp; còn người thọ thí là người phạm giới, hành ác pháp.

Như vậy, gọi là người bố thí có thiện tâm trong sạch, còn người thọ thí không có tâm trong sạch.

– Này Ānanda, thế nào gọi là người bố thí không có tâm trong sạch, còn người thọ thí có thiện tâm trong sạch?

Trường hợp này, người bố thí là người phạm giới, hành ác pháp; còn người thọ thí là người có giới đức trong sạch, hành thiện pháp.

Như vậy, gọi là người bố thí không có tâm trong sạch, còn người thọ thí có thiện tâm trong sạch.

– Này Ānanda, thế nào gọi là người bố thí và người thọ thí đều có tâm không trong sạch?

Trường hợp này, cả người bố thí lẫn người thọ thí đều là những người phạm giới, hành ác pháp

Như vậy, gọi là người bố thí và người thọ thí đều có tâm không trong sạch.

– Này Ānanda, thế nào gọi là người bố thí và người thọ thí đều có thiện tâm trong sạch?

Trường hợp này, cả người bố thí lẫn người thọ thí đều là những người có giới đức trong sạch, hành thiện pháp.

Như vậy, gọi là người bố thí và người thọ thí đều có thiện tâm trong sạch.

Nguồn: https://theravada.vn/le-dang-y-kathina-kathina-nghia-la-gi-dang-y-thuong-dang-y-kathina/

Hình Ảnh Dâng Y Kathina 2020 Tại Burmese Pagoda Singapore

[embed-google-photos-album link=”https://photos.app.goo.gl/bxPHFVReJMvtudRN9″]

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.