Videos: Inner Peace For Better World (english)

Inner Peace For Better World (English)

“Inner Peace for a Better World”

A Public Talk by S.N. Goenka

In August 2002, Mr. Goenka gave this public talk about the ancient practice of Vipassana meditation, the simple, practical way to achieve real peace of mind at public talks in Hasselt capital of the Belgian province of Limburg and Cologne.

The talk, entitled “Inner Peace for a Better World”, was translated into Dutch by a local Vipassana meditator, and drew a capacity crowd of 800 people.

He will also address executives and leaders at a seminar in the Netherlands called ‘Balanced Mind, Balanced Business: Ethics at Work’.

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.