Majjhima Nikāya – Pali-eng-polish-sinhala

Majjhima Nikāya

Acknowledgements

  • Pāli: Source from SLTP
  • English: Main Translation by Sister Upalavanna
  • Polish: Main Translation by Bhikkhu Varopañño
  • Sinhala: Main Translation from the A. P Soyza series
Volume 1
1 Mūlapariyāya Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
2 Sabbāsava Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
3 Dhammadāyāda Sutta Pali English Polish Sinhala
4 Bhayabherava Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
5 Anaṅgaṇa Sutta Pali English Polish Sinhala
6 Ākaṅkheyya Sutta Pali English Polish Sinhala
7 Vatthūpama Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
8 Sallekha sutta Pali English (2) Polish Sinhala
9 Sammādiṭṭhi Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
10 Satipaṭṭhāna Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
11 Cūḷasīhanāda sutta Pali English (2) Polish Sinhala
12 Mahāsīhanāda Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
13 Mahādukkhakkhandha Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
14 Cūḷadukkhakkhandha Sutta Pali English Polish Sinhala
15 Anumāna Sutta Pali English Polish Sinhala
16 Cetokhila Sutta Pali English Polish Sinhala
17 Vanapattha Sutta Pali English Polish Sinhala
18 Madhupiṇḍika Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
19 Dvedhāvitakka Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
20 Vitakkasaṇṭhāna Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
21 Kakacūpama Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
22 Alagaddūpama Sutta Pali English Polish Sinhala
23 Vammika Sutta Pali English Polish Sinhala
24 Rathavinīta Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
25 Nivāpa Sutta Pali English Polish Sinhala
26 Ariyapariyesana Sutta Pali English Polish Sinhala
27 Cūḷahatthipadopama Sutta Pali English Polish Sinhala
28 Mahāhatthipadopama Sutta Pali English Polish Sinhala
29 Mahāsāropama Sutta Pali English Polish Sinhala
30 Cūḷasāropama Sutta Pali English Polish Sinhala
31 Cūḷagosiṅga Sutta Pali English Polish Sinhala
32 Mahāgosiṅga Sutta Pali English Polish Sinhala
33 Mahāgopālaka Sutta Pali English Polish Sinhala
34 Cūḷagopālaka Sutta Pali English Polish Sinhala
35 Cūḷasaccaka Sutta Pali English Polish Sinhala
36 Mahāsaccaka Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
37 Cūḷataṇhāsaṅkhaya Sutta Pali English Polish Sinhala
38 Mahātaṇhāsaṅkhaya Sutta Pali English Polish Sinhala
39 Mahāassapura Sutta Pali English Polish Sinhala
40 Cūḷaassapura Sutta Pali English Polish Sinhala
41 Sāleyyaka Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
42 Verañjaka Sutta Pali English Polish Sinhala
43 Mahāvedalla Sutta Pali English Polish Sinhala
44 Cūḷavedalla Sutta Pali English Polish Sinhala
45 Cūḷadhammasamādāna Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
46 Mahādhammasamādāna Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
47 Vīmaṃsaka Sutta Pali English Polish Sinhala
48 Kosambiya Sutta Pali English Polish Sinhala
49 Brahmanimantanika Sutta Pali English Polish Sinhala
50 Māratajjaniya Sutta Pali English Polish Sinhala
Volume 2
51 Kandaka Sutta Pali English Polish Sinhala
52 Aṭṭhakanāgara Sutta Pali English Polish Sinhala
53 Sekha Sutta Pali English Polish Sinhala
54 Potaliya Sutta Pali English Polish Sinhala
55 Jīvaka Sutta Pali English Polish Sinhala
56 Upaāli Sutta Pali English Polish Sinhala
57 Kukkuravatiya Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
58 Abhayārajakumāra Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
59 Bahuvedaniya Sutta Pali English Polish Sinhala
60 Apaṇṇaka Sutta Pali English Polish Sinhala
61 Ambalaṭṭhika Rāhulovāda Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
62 Mahā Rāhulovāda Sutta Pali English Polish Sinhala
63 Cūḷa Māluṅkyaputta Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
64 Mahā Māluṅkyaputta Sutta Pali English Polish Sinhala
65 Bhaddāli Sutta Pali English Polish Sinhala
66 Laṭukikopama Sutta Pali English Polish Sinhala
67 Cātuma Sutta Pali English Polish Sinhala
68 Naḷakapāna Sutta Pali English Polish Sinhala
69 Gulissāni Sutta Pali English Polish Sinhala
70 Kīṭāgiri Sutta Pali English Polish Sinhala
71 Tevijja Vacchagotta Sutta Pali English Polish Sinhala
72 Aggi Vacchagotta Sutta Pali English Polish Sinhala
73 Mahā Vacchagotta Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
74 Dīghanahka Sutta Pali English Polish Sinhala
75 Māgandiya Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
76 Sandaka Sutta Pali English Polish Sinhala
77 Mahāsakuludāyi Sutta Pali English Polish Sinhala
78 Samaṇamaṇḍikā Sutta Pali English Polish Sinhala
79 Cūḷlasakuludāyi Sutta Pali English Polish Sinhala
80 Vekhanassa Sutta Pali English Polish Sinhala
81 Ghaṭīkāra Sutta Pali English Polish Sinhala
82 Raṭṭhapāla Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
83 Makhādeva Sutta Pali English Polish Sinhala
84 Madhura Sutta Pali English Polish Sinhala
85 Bodhirājakumāra Sutta Pali English Polish Sinhala
86 Aṅgulimāla Sutta Pali English Polish Sinhala
87 Piyajātika Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
88 Bāhitika Sutta Pali English Polish Sinhala
89 Dhammacetiya Sutta Pali English Polish Sinhala
90 Kaṇṇakatthala Sutta Pali English Polish Sinhala
91 Brahmāyu Sutta Pali English Polish Sinhala
92 Sela Sutta Pali English Polish Sinhala
93 Assalāyana Sutta Pali English Polish Sinhala
94 Ghoṭamukha Sutta Pali English Polish Sinhala
95 Caṅki Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
96 Phasukārī Sutta Pali English Polish Sinhala
97 Dhanañjāni Sutta Pali English Polish Sinhala
98 Vāeṭṭha Sutta Pali English Polish Sinhala
99 Subha Sutta Pali English Polish Sinhala
100 Saṅgārava Sutta Pali English Polish Sinhala
Volume 3
101 Devadaha Sutta Pali English Polish Sinhala
102 Pañcattaya Sutta Pali English Polish Sinhala
103 Kinti Sutta Pali English Polish Sinhala
104 Sāmagāma Sutta Pali English Polish Sinhala
105 Sunakkhatta Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
106 Āneñjasappāya Sutta Pali English Polish Sinhala
107 Gaṇakamoggallāna Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
108 Gopakamoggallāna Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
109 Mahāpuṇṇama Sutta Pali English Polish Sinhala
110 Cūḷapuṇṇama Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
111 Anupada Sutta Pali English Polish Sinhala
112 Chabbisodhana Sutta Pali English Polish Sinhala
113 Sappurisa Sutta Pali English Polish Sinhala
114 Sevitabbā Asevitabba Sutta Pali English Polish Sinhala
115 Bahudhātuka Sutta Pali English Polish Sinhala
116 Isigili Sutta Pali English Polish Sinhala
117 Mahācattārisaka Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
118 Aānāpānasati Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
119 Kāyagatāsati Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
120 Saṅkhāruppatti Sutta Pali English Polish Sinhala
121 Cūḷasuññata Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
122 Mahāsuññata Sutta Pali English Polish Sinhala
123 Acchariyabbhutta Sutta Pali English Polish Sinhala
124 Bakkula Sutta Pali English Polish Sinhala
125 Dantabhumi Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
126 Bhumija Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
127 Anuruddha Sutta Pali English Polish Sinhala
128 Upakkilesa Sutta Pali English Polish Sinhala
129 Balapaṇḍita Sutta Pali English Polish Sinhala
130 Devadūta Sutta Pali English Polish Sinhala
131 Baddekaratta Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
132 Ānanda Bhaddekaratta Sutta Pali English Polish Sinhala
133 Mahākaccana Bhaddekaratta Sutta Pali English Polish Sinhala
134 Lomasakaṅgiya Bhaddekaratta Pali English Polish Sinhala
135 Cūḷakammavibhaṅga Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
136 Mahākammavibhaṅga Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
137 Saḷāyatanavibhaṅga Sutta Pali English Polish Sinhala
138 Uddesavibhaṅga Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
139 Araṇavibhaṅga Sutta Pali English Polish Sinhala
140 Dhātuvibhaṅga Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
141 Saccavibhaṅga Sutta Pali English Polish Sinhala
142 Dakkhiṇāvibhaṅga Sutta Pali English Polish Sinhala
143 Anāthapiṇḍikovāda Sutta Pali English Polish Sinhala
144 Channovāda Sutta Pali English Polish Sinhala
145 Puṇṇovāda Sutta Pali English Polish Sinhala
146 Nandakovāda Sutta Pali English Polish Sinhala
147 Cūḷarāhulovāda Sutta Pali English Polish Sinhala
148 Chachakka Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
149 Mahāsaḷāyatanika Sutta Pali English (2) Polish Sinhala
150 Nagaravindeyya Sutta Pali English Polish Sinhala
151 Piṇḍapātapārisuddhi āSutta Pali English Polish Sinhala
152 Indriyabhāvanā Sutta Pali English (2) Polish Sinhala

 

Nguồn Metta.lk

 

 

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.