Majjhima Nikāya – Pali-eng-polish-sinhala

Majjhima Nikāya

Acknowledgements

  • Pāli: Source from SLTP
  • English: Main Translation by Sister Upalavanna
  • Polish: Main Translation by Bhikkhu Varopañño
  • Sinhala: Main Translation from the A. P Soyza series
Volume 1
1Mūlapariyāya SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
2Sabbāsava SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
3Dhammadāyāda SuttaPaliEnglishPolishSinhala
4Bhayabherava SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
5Anaṅgaṇa SuttaPaliEnglishPolishSinhala
6Ākaṅkheyya SuttaPaliEnglishPolishSinhala
7Vatthūpama SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
8Sallekha suttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
9Sammādiṭṭhi SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
10Satipaṭṭhāna SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
11Cūḷasīhanāda suttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
12Mahāsīhanāda SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
13Mahādukkhakkhandha SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
14Cūḷadukkhakkhandha SuttaPaliEnglishPolishSinhala
15Anumāna SuttaPaliEnglishPolishSinhala
16Cetokhila SuttaPaliEnglishPolishSinhala
17Vanapattha SuttaPaliEnglishPolishSinhala
18Madhupiṇḍika SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
19Dvedhāvitakka SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
20Vitakkasaṇṭhāna SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
21Kakacūpama SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
22Alagaddūpama SuttaPaliEnglishPolishSinhala
23Vammika SuttaPaliEnglishPolishSinhala
24Rathavinīta SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
25Nivāpa SuttaPaliEnglishPolishSinhala
26Ariyapariyesana SuttaPaliEnglishPolishSinhala
27Cūḷahatthipadopama SuttaPaliEnglishPolishSinhala
28Mahāhatthipadopama SuttaPaliEnglishPolishSinhala
29Mahāsāropama SuttaPaliEnglishPolishSinhala
30Cūḷasāropama SuttaPaliEnglishPolishSinhala
31Cūḷagosiṅga SuttaPaliEnglishPolishSinhala
32Mahāgosiṅga SuttaPaliEnglishPolishSinhala
33Mahāgopālaka SuttaPaliEnglishPolishSinhala
34Cūḷagopālaka SuttaPaliEnglishPolishSinhala
35Cūḷasaccaka SuttaPaliEnglishPolishSinhala
36Mahāsaccaka SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
37Cūḷataṇhāsaṅkhaya SuttaPaliEnglishPolishSinhala
38Mahātaṇhāsaṅkhaya SuttaPaliEnglishPolishSinhala
39Mahāassapura SuttaPaliEnglishPolishSinhala
40Cūḷaassapura SuttaPaliEnglishPolishSinhala
41Sāleyyaka SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
42Verañjaka SuttaPaliEnglishPolishSinhala
43Mahāvedalla SuttaPaliEnglishPolishSinhala
44Cūḷavedalla SuttaPaliEnglishPolishSinhala
45Cūḷadhammasamādāna SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
46Mahādhammasamādāna SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
47Vīmaṃsaka SuttaPaliEnglishPolishSinhala
48Kosambiya SuttaPaliEnglishPolishSinhala
49Brahmanimantanika SuttaPaliEnglishPolishSinhala
50Māratajjaniya SuttaPaliEnglishPolishSinhala
Volume 2
51Kandaka SuttaPaliEnglishPolishSinhala
52Aṭṭhakanāgara SuttaPaliEnglishPolishSinhala
53Sekha SuttaPaliEnglishPolishSinhala
54Potaliya SuttaPaliEnglishPolishSinhala
55Jīvaka SuttaPaliEnglishPolishSinhala
56Upaāli SuttaPaliEnglishPolishSinhala
57Kukkuravatiya SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
58Abhayārajakumāra SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
59Bahuvedaniya SuttaPaliEnglishPolishSinhala
60Apaṇṇaka SuttaPaliEnglishPolishSinhala
61Ambalaṭṭhika Rāhulovāda SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
62Mahā Rāhulovāda SuttaPaliEnglishPolishSinhala
63Cūḷa Māluṅkyaputta SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
64Mahā Māluṅkyaputta SuttaPaliEnglishPolishSinhala
65Bhaddāli SuttaPaliEnglishPolishSinhala
66Laṭukikopama SuttaPaliEnglishPolishSinhala
67Cātuma SuttaPaliEnglishPolishSinhala
68Naḷakapāna SuttaPaliEnglishPolishSinhala
69Gulissāni SuttaPaliEnglishPolishSinhala
70Kīṭāgiri SuttaPaliEnglishPolishSinhala
71Tevijja Vacchagotta SuttaPaliEnglishPolishSinhala
72Aggi Vacchagotta SuttaPaliEnglishPolishSinhala
73Mahā Vacchagotta SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
74Dīghanahka SuttaPaliEnglishPolishSinhala
75Māgandiya SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
76Sandaka SuttaPaliEnglishPolishSinhala
77Mahāsakuludāyi SuttaPaliEnglishPolishSinhala
78Samaṇamaṇḍikā SuttaPaliEnglishPolishSinhala
79Cūḷlasakuludāyi SuttaPaliEnglishPolishSinhala
80Vekhanassa SuttaPaliEnglishPolishSinhala
81Ghaṭīkāra SuttaPaliEnglishPolishSinhala
82Raṭṭhapāla SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
83Makhādeva SuttaPaliEnglishPolishSinhala
84Madhura SuttaPaliEnglishPolishSinhala
85Bodhirājakumāra SuttaPaliEnglishPolishSinhala
86Aṅgulimāla SuttaPaliEnglishPolishSinhala
87Piyajātika SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
88Bāhitika SuttaPaliEnglishPolishSinhala
89Dhammacetiya SuttaPaliEnglishPolishSinhala
90Kaṇṇakatthala SuttaPaliEnglishPolishSinhala
91Brahmāyu SuttaPaliEnglishPolishSinhala
92Sela SuttaPaliEnglishPolishSinhala
93Assalāyana SuttaPaliEnglishPolishSinhala
94Ghoṭamukha SuttaPaliEnglishPolishSinhala
95Caṅki SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
96Phasukārī SuttaPaliEnglishPolishSinhala
97Dhanañjāni SuttaPaliEnglishPolishSinhala
98Vāeṭṭha SuttaPaliEnglishPolishSinhala
99Subha SuttaPaliEnglishPolishSinhala
100Saṅgārava SuttaPaliEnglishPolishSinhala
Volume 3
101Devadaha SuttaPaliEnglishPolishSinhala
102Pañcattaya SuttaPaliEnglishPolishSinhala
103Kinti SuttaPaliEnglishPolishSinhala
104Sāmagāma SuttaPaliEnglishPolishSinhala
105Sunakkhatta SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
106Āneñjasappāya SuttaPaliEnglishPolishSinhala
107Gaṇakamoggallāna SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
108Gopakamoggallāna SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
109Mahāpuṇṇama SuttaPaliEnglishPolishSinhala
110Cūḷapuṇṇama SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
111Anupada SuttaPaliEnglishPolishSinhala
112Chabbisodhana SuttaPaliEnglishPolishSinhala
113Sappurisa SuttaPaliEnglishPolishSinhala
114Sevitabbā Asevitabba SuttaPaliEnglishPolishSinhala
115Bahudhātuka SuttaPaliEnglishPolishSinhala
116Isigili SuttaPaliEnglishPolishSinhala
117Mahācattārisaka SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
118Aānāpānasati SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
119Kāyagatāsati SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
120Saṅkhāruppatti SuttaPaliEnglishPolishSinhala
121Cūḷasuññata SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
122Mahāsuññata SuttaPaliEnglishPolishSinhala
123Acchariyabbhutta SuttaPaliEnglishPolishSinhala
124Bakkula SuttaPaliEnglishPolishSinhala
125Dantabhumi SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
126Bhumija SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
127Anuruddha SuttaPaliEnglishPolishSinhala
128Upakkilesa SuttaPaliEnglishPolishSinhala
129Balapaṇḍita SuttaPaliEnglishPolishSinhala
130Devadūta SuttaPaliEnglishPolishSinhala
131Baddekaratta SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
132Ānanda Bhaddekaratta SuttaPaliEnglishPolishSinhala
133Mahākaccana Bhaddekaratta SuttaPaliEnglishPolishSinhala
134Lomasakaṅgiya BhaddekarattaPaliEnglishPolishSinhala
135Cūḷakammavibhaṅga SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
136Mahākammavibhaṅga SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
137Saḷāyatanavibhaṅga SuttaPaliEnglishPolishSinhala
138Uddesavibhaṅga SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
139Araṇavibhaṅga SuttaPaliEnglishPolishSinhala
140Dhātuvibhaṅga SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
141Saccavibhaṅga SuttaPaliEnglishPolishSinhala
142Dakkhiṇāvibhaṅga SuttaPaliEnglishPolishSinhala
143Anāthapiṇḍikovāda SuttaPaliEnglishPolishSinhala
144Channovāda SuttaPaliEnglishPolishSinhala
145Puṇṇovāda SuttaPaliEnglishPolishSinhala
146Nandakovāda SuttaPaliEnglishPolishSinhala
147Cūḷarāhulovāda SuttaPaliEnglishPolishSinhala
148Chachakka SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
149Mahāsaḷāyatanika SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala
150Nagaravindeyya SuttaPaliEnglishPolishSinhala
151Piṇḍapātapārisuddhi āSuttaPaliEnglishPolishSinhala
152Indriyabhāvanā SuttaPaliEnglish (2)PolishSinhala

 

Nguồn Metta.lk

 

 

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.