Morning Chanting Day 3 Pali – Viet – Eng

Morning Chanting Day 3 Pali – Viet – Eng

Deva-āhvānasuttaṃ
Samantā cakkavāḷesu,
atrāgacchantu devatā; (3x)
saddhammaṃ munirājassa,
suṇantu sagga-mokkhadaṃ.
Dhammassavaṇakālo ayaṃ,
bhadantā’ (3x)

Tới các vị Chư Thiên
Chư Thiên từ khắp trong các hệ thế giới,
xin hãy tụ họp nơi đây, (3x)
để lắng nghe Giáo pháp thuần khiết sẽ dẫn
tới cõi trời và giãi thoát,
Xin những vị đáng kính, bây giờ là lúc nên
lắng nghe Dhamma, (3x)

Address to the Devas
From throughout the world systems
assemble here, oh devas, (3x)
to listen to the pure Dhamma of the
king of sages, leading to heaven and
liberation. It is now time for listening to
the Dhamma , respected ones. (3x)

DOWNLOAD EBOOK: Morning Chanting Day 3 Pali – Viet – Eng

02 Morning Chanting Day 3 _ Bài tụng buổi sáng Ngày thứ 3