Morning Chanting Day 4 Pali – Viet – Eng

Morning Chanting Day 4 Pali – Viet – Eng

Deva-āhvānasuttaṃ
Ye santā santa-cittā, tisaraṇasaraṇā, ettha lokantare vā;
bhummābhummā ca devā,
guṇa-gaṇa-gahaṇā,
byāvaṭā sabbakālaṃ;
ete āyantu devā, (3x)

Tới các vị Chư Thiên
Những người an lạc với tâm an lạc, là những
người nương tựa Tam bảo trong thế giới này
hay thế giới khác;
Devas ngự trên trái đất hay nơi khác, là những
vị không ngừng gặt hái vô lượng phước lành;

Address to the Devas
Those peaceful ones of peaceful mind,
whose refuge is the Triple Gem
in this world or beyond;
devas dwelling on earth or elsewhere,
who are unceasingly acquiring numerous
merits;

DOWNLOAD EBOOK: Morning Chanting Day 4 Pali – Viet – Eng

04 Morning Chanting Day 4 _ Bài tụng buổi sáng Ngày thứ 4