Ngài Trưởng Lão U Nyanika Myaungmya Sayadaw

Ngài U Nyanika Myaungmya Sayadaw

(29-8-1918 / 6-8-1997)

U Nyanika

Agga Maha Pandita

Sayadaw was born in a pleasant village of Phayagyi in East Bassein Township, Lower Burma, on Tuesday, the 29th of August 1917. The parents were U Po Htin and Daw Sein.

Sayadaw sinh ra tại một ngôi làng bình yên Phayagyi ở thành phố nhỏ Đông Bassein, vùng hạ Miến Điện, vào thứ Ba, ngày 29 tháng 08 năm 1917. Cha mẹ là U Po Htin và Daw Sein.  

At the age of six, he was sent to the Sayadaw of Phayagyigone Monastery for his elementary linguistic and Buddhist education. He was initiated to a novice at the age of eight, supported by the parents. The young novice got through the lower part of Pathamabyan examination while studying at Veluvan Kyaungtaik in Bassein which he joined at the age of fourteen. Two years later, he moved to Myaung Mya Township and studied under Sayadaw Ashin Nyanabhivamsa, and passed the remaining parts (middle and higher) of the Pathamabyan examination. He also studied Abhidhamma Atthakatha, Parajjika, Pacitta, Vinaya Pali Athaakattha, and Mahavagga Suttanta Athakattha as a young novice.

Năm sáu tuổi, ông được gửi đến Tu viện Sayadaw Phayagyigone để học ngôn ngữ và Phật học sơ cấp. Ông được bắt đầu đi tu năm tám tuổi, với sự ủng hộ của cha mẹ. Vị sa di trẻ tuổi đã vượt qua phần dưới kỳ thi Pathamabyan khi học tại Veluvan Kyaungtaik ở Bassein, nơi cậu gia nhập năm mười bốn tuổi. Hai năm sau, ông chuyển đến thành phố nhỏ Myaung Mya và theo học tại Sayadaw Ashin Nyanabhiyamsa, và vượt qua các phần còn lại (trung cấp và cao hơn) của kỳ thi Pathamabyan. Ngài cũng học Abhidhamma Atthakatha, Parajjika, Pacitta, Vinaya Pali Athaakattha, và Mahavagga Suttanta Athakattha khi còn là một sa di trẻ.

At the age of twenty, on the 15th of November 1937, U Tun Tin and Daw San took care of him to be ordained as a Bhikkhu in Kunchangyi village. Then he went to Pakokkhu (Mahawithudharama Kyaungtaik) and Nyaungdon (Sasanajotipala Kyaung Taik) where he learned Tipitaka, five Nikaya, Pali atthakatha digha for eight years. At the age of 28, he became the instructing teacher as well as Monastery Adminstrator at the Pajjotarama Pali Monastery/ University. He also finished 2 year diploma and 3 years BA Honour’s University Course in Veranasi’s where he read Indian History and Philosophy and also Western Philosophy.

Năm hai mươi tuổi, vào ngày 15 tháng 11 năm 1937, U Tun Tin và Daw San đã chăm sóc ngài để được xuất gia làm Tỳ kheo ở làng Kunchangyi. Sau đó ngài đến Pakokkhu (Mahawithudharama Kyaungtaik) và Nyaungdon (Sasanajotipala Kyaung Taik) nơi ngài đã học Tipitaka, năm bộ Nikaya, Pali atthakatha digha trong tám năm. Ở tuổi hai mươi tám, ngài trở thành giáo viên hướng dẫn đồng thời là Quản trị tu viện tại Tu viện/ Đại học Pajjotarama Pali. Ngài cũng đã hoàn thành văn bằng Cử nhân danh dự 2 năm và 3 năm của khóa Đại học tại Veranasi, nơi ngài đọc Lịch sử và Triết học Ấn Độ và cả Triết học phương Tây.

Awards and Titles

Giải thưởng và Danh hiệu

Pathamabyan, all 3 levels

Sasanadhajasiri PawaradhammacariyaTitle

Diploma and BA Honours degree from to Indian Universities.

Agga Maha Pandita Title in 1991, conferred by the Government of Myanmar (Burma)        

 Pathamabyan, cả 3 cấp độ

Danh hiệu Sasanadhajasiri Pawaradhammacariya

Bằng tốt nghiệp và bằng Cử nhân Danh dự của các trường Đại học Ấn Độ

Danh hiệu Agga Maha Pandita năm 1991, do Chính phủ Myanmar (Miến Điện) phong tặng

Dhamma Propagation Activities

Hoạt động truyền bá Giáo pháp

He taught the young monks for almost 40 years in Nyaung Don and Myaung Mya Townships, in delta region of Burma.

Ngài đã giảng dạy cho các nhà sư trẻ trong gần 40 năm ở các thành phố nhỏ Nyaung Don và Myaung Mya, thuộc vùng đồng bằng của Miến Điện.

He has been the Principal of a Pali University. He was the central executive member of ‘the first all gunas’

Ngài đã từng là Hiệu trưởng của một trường Đại học Pali. Ngài là thành viên ban quản trị chính của ‘the first all ginas’

He was also acknowledged as Vinaya expert by the Government of Myanmar.

Ngài cũng được Chính phủ Myanmar công nhận là chuyên gia Vinaya

He went on many dhammaduta missions to England, Germany, Switzerland, Holland, France, Austria, Italy , USA, Canada and Australia.

Ngài đã thực hiện nhiều sứ mệnh dhammaduta tới Anh, Đức, Thụy Sỹ, Hà Lan, Pháp, Ý, Mỹ, Canada và Úc.

In England, he had established the Tisarana Vihara, first in Wolverhampton in 1994 and then in London in 1989. He founded Tisarana Vihara at Perth in Australia in 1994.

Tại Anh, ngài đã thành lập Tisarana Vihara, lần đầu tiên ở Wolverhampton năm 1994 và sau đó ở Luân Đôn năm 1989. Ngày thành lập Tisarana Vihara tại Perth, Úc vào năm 1994.

Sayadaw passed away on 8-06-97 (1359) in London.

Sayadaw qua đời vào ngày 08 tháng 06 năm 1997 (1359) tại Luân Đôn.

Publications

         In Burmese:

Biography of International Missionary Sayadaw U Thittila

Sasana, hard to encounter (English-Myanmar)

Buddhism for Children

         In English:

A History of the Minor Pali Grammer in Burma

How the Abhidhamma Teaching contributes to the Practical Meditation

An Introduction of Buddhism into Burma.

Sasana, hard to encounter (English-Myanmar).

Buddhism for the Young.         

Ấn phẩm

 Bằng tiếng Miến Điện:

Tiểu sử của nhà truyền giáo quốc tế Sayadaw U Thittila

Sasana, khó gặp (Anh-Myanmar)

Đạo Phật cho trẻ em

Bằng tiếng Anh:

Lịch sử của Minor Pali Grammer ở Miến Điện

Giáo lý Abhidhamma đóng góp như thế nào vào Thiền định thực tế

Giới thiệu Phật Giáo vào Miến Điện .

Sasana, khó gặp (Anh-Myanmar).

Đạo Phật cho giới trẻ.