Phân Tích Duyên Khởi Theo Duyên Hệ – Venerable Sayadaw Dr Nandamālābhivaṃsa (vie)

PHÂN TÍCH DUYÊN KHỞI THEO DUYÊN HỆ

Tác giả: Venerable Sayadaw Dr Nandamālābhivaṃsa
Biên dịch: Pháp Triều

LỜI NGƯỜI DỊCH

Tác phẩm “Phân Tích Duyên Khởi Theo Duyên Hệ” này là bản dịch từ nguyên tác tiếng Anh “The Analytical Study of Dependent Origination (Paṭiccasamuppāda) in the Perspective of Conditional Relations (Paṭṭhāna)”, vốn đã được chuyển ngữ và biên tập từ những Pháp thoại bằng tiếng Miến do Sayadaw Tiến sĩ Nandamālābhivaṃsa thuyết giảng. Độc giả có thể đọc thêm phần Lời Nói Đầu và Lời Cảm Tạ của nguyên tác tiếng Anh (chúng tôi có chuyển ngữ sang tiếng Việt và có đính kèm ở đây) để hiểu thêm về bối cảnh ra đời của nguyên tác này. Chúng tôi quyết định chuyển ngữ nguyên tác này sang tiếng Việt nhằm mang lại lợi ích cho hàng tu Phật người Việt, bởi thông qua việc nghiên cứu những bài giảng với những phân tích chi tiết này, Phật tử chúng ta sẽ thấu hiểu hơn những lý Pháp thâm sâu và sự vận hành vốn có của Giáo Lý Duyên Khởi (Paṭicca-samuppāda) thông qua Giáo Lý Duyên Hệ (Paṭṭhāna). Hiểu được sự vận hành của Giáo Lý Duyên Khởi (Paṭicca-samuppāda) giúp chúng ta thấy được bản chất thật của thế gian vốn bị chi phối hoàn toàn bởi các nhân duyên và thực sự trống vắng. Sự hiểu biết này sẽ nâng đỡ hàng tu Phật trong quá trình thực hành minh sát (vipassanā) và sẽ giúp hành giả đạt đến đích giải thoát tối hậu: Níp-bàn (Nibbāna).

DOWNLOAD EBOOK: PHÂN TÍCH DUYÊN KHỞI THEO DUYÊN HỆ

PhanTichDuyenKhoiTheoDuyenHe (1)