Phát Triển Tuệ Giác – Nữ Thiền Sư Achaan Naeb (vie)

Phát Triển Tuệ Giác

(Vipassana Bhavana)

15 nguyên tắc thiền tập cho những người mới khởi sự tập thiền

Nữ thiền sư Achaan Naeb

Uyển Minh dịch

Hành giả phải hiểu thấu đáo ý nghĩa của Vipassana Bhavana- phát triển tuệ giác, nghĩa là phải hiểu Danh và Sắc. Mục đích chính của sự phát triển tuệ giác là để hiểu hai yếu tố này. Danh (tâm hay trạng thái tâm) và Sắc (hình thể hay vật chất) phải đụợc hiểu thấu đáo để trí tuệ biết rõ được rằng chúng là đối tượng để hành thiền.

Danh Sắc, được sử dụng như là những đối tượng thiền quán trong Thiền Minh sát, là những điều kiện tinh thần và vật chất đang xảy ra ngay trong thân thể của bạn. Như vậy Danh Sắc phải là những gì trong phút giây hiện tại. Bạn phải nắm được điều này cùng những yếu tố liên hệ bởi vì đấy là những tính chất hiển nhiên của Danh Sắc khi quán sát.

DOWNLOAD EBOOK: Phát Triển Tuệ Giác

Phát triển Tuệ giác - Nữ thiền sư Ajahn Naeb