Sức Mạnh Của Chánh Niệm – Thiền Sư Nyanaponika (vie)

SC MNH CA CHÁNH NIM

THE POWER OF MINDFULNESS 

Đi trưởng lão Thin sư Nyanaponika 
Sư Tâm Pháp dch
Nhà Xuất Bản Đà Nẵng, năm 2012

LI GII THIU

Chánh nim tthân nó có thc slà mt sc mnh như tên ca cun sách này hay không? Nhìn tgóc đca cuc sng đi thường, thì hình như không phi là như vy. góc nhìn y, chánh nim, hay schú ý, chđóng mt vai trò rt khiêm tn gia biết bao nhng phm cht tâm dường như quan trng hơn đđt được nhng mong ước đa dng ca con người. đó, chánh nim chcó nghĩa là “quan sát bước đi ca mình” đkhông bva vp hay đánh mt cơ hi khi theo đui nhng mc tiêu trong cuc sng. Chtrong trường hp phi thc hin mt sknăng hay nhim vnht đnh nào đó thì đôi khi con người ta mi chđng tp luyn chánh nim đôi chút, nhưng ngay ckhi đó chánh nim cũng chđược coi là vai trò thyếu, phm vi và năng lc rng ln ca chánh nim vn chưa được con người biết đến và công nhn.

Ngay ckhi tìm vvi giáo lý ca Đc Pht, nhìn qua mt lượt nhng ssp xếp và phân loi, danh sách các tâm smà chánh nim có mt trong đó, thì người ta vn có xu hướng cho rng phm cht tâm này cũng chlà “mt trong srt nhiu” phm cht tâm khác mà thôi. Và mt ln na, người ta li có n tượng rng nó chđóng mt vai phvà ddàng bcác phm cht tâm khác vượt tri.

Thc tế, nếu có thnhân cách hóa, thì chánh nim là mt nhân vt rt khiêm tn. So sánh vi nó thì các tâm s(phm cht) như tín (đc tin), tn (tinh tn), đnh (đnh tâm) hay tuchc chn là nhng nhân vt ni bt hơn, gây tác đng mnh và ngay lp tc đi vi người khác và ti các tình hung. Schinh phc ca chúng đôi khi rt nhanh chóng và mnh m, mc dù thường bp bênh. Chánh nim, ngược li, thường kín đáo và ít phô trương.

Nhng công dng ca chánh nim ta sáng vào bên trong, và trong cuc sng thường ngày, hu hết nhng thành quca nó được chuyn giao cho các thloi tâm khác – chúng thường nhn hết phn
danh d
. Chúng ta phi hiu rõ chánh nim và luyn tp thành thc trước khi có thnhn ra được giá trvà nhng nh hưởng xuyên thu thm lng ca nó.

Chánh nim tiến trin mt cách chm chp và có chý, và nhim vhàng ngày ca nó được thc hin mt cách đu đn, thm lng. Tuy nhiên, nơi nào chánh nim đã đt chân đến, nó không dbmt chđng, và sthc slàm chlĩnh vc đang phtrách.

Nhng năng lc tâm linh như vy, cũng như nhng con người có thloi cá tính tương t, li thường hay bbqua hoc đánh giá thp. Chánh nim cn đến mt thiên tài như Đc Pht đphát hin ra được “tài năng bdu kín” n dưới vbngoài khiêm tn, và phát trin sc mnh vĩ đi vn có ca ht ging tim năng y. Thc ra, du hiu ca mt thiên tài thc sli chính là khnăng nhn ra và khai thác được sc mnh ca nhng cái tưởng chng như là nhy. đây, thc sđúng là “cái bé nhđã trthành vĩ đi”. Các giá trđã được đánh giá li. Tiêu chun đphân đnh gia svĩ đi và cái nhbé đã thay đi. Tcái tâm siêu vit ca Đc Pht, cui cùng chánh nim đã được bc lra như mt đim cht nơi luân hi đau khbnhbt khi hai mneo là vô minh và ái dc.

Nguồn: Thienquantam

DOWNLOAD EBOOK: ĐẠI ĐỆ TỬ PHẬT 

Suc_Manh_Cua_Chanh_Niem