Tải Các Bộ Gõ Pali Keyword & Xem Hướng Dẫn Cài Đặt

Pali Keyboard

Windows Keyboards for Typing with Unicode Latin-script Pali Fonts

In order to type Pali, you need a tool to map keystrokes to Pali characters, preferably one that works with commonly used applications. The Microsoft Keyboard Layout Creator (MSKLC) is an easy way to create Windows keyboards for typing languages that are not directly supported by Windows.

Here are some keyboards created with MSKLC for use with Unicode Pali fonts. These work with Windows 2000, XP, Vista and 7.

Download:

Pali Keyboard Based on keyboard Associated with language Zip file
English (US) + Pali US English (United States) enuspali.zip
English (UK) + Pali United Kingdom English (United Kingdom) enukpali.zip
Nederlands (NL) + Pali Dutch Dutch (Netherlands) nlnlpali.zip
Français (FR) + Pali French French (France) frfrpali.zip
Deutsch (DE) + Pali German German (Germany) dedepali.zip
Español (CL) + Pali Spanish Spanish (Chile) esclpali.zip
Latin American (CL) + Pali Latin American Spanish (Chile) laclpali.zip
Español (MX) + Pali Spanish Spanish (Mexico) esmxpali.zip
Español (ES) + Pali Spanish Spanish (Spain) esespali.zip

Keyboard notes:

English(UK) + Pali: keystrokes for a, i and u with macron overwrite the keystrokes for á, í and ú. Switch to English (United Kingdom) keyboard to type these.

Deutsch (DE) + Pali: keystroke for m with dot below overwrites the keystroke for micro sign (µ). Switch to German keyboard to type this.

Nederlands (NL) + Pali: keystroke for m with dot below overwrites the keystroke for micro sign (µ). Switch to Dutch keyboard to type this. Keystrokes for r with dot below and s with dot below (for Hindi / Sanskrit) are not included because they would overwrite the keystrokes for ¶ and ß.
 

Installation instructions for:

Windows XP
Windows 7
Windows 10

 

Keystrokes for Pali

U00D1 Ctrl + Alt + Shift + y
U00F1 Ctrl + Alt + y
U0100 Ctrl + Alt + Shift + a
U0101 Ctrl + Alt + a
U012A Ctrl + Alt + Shift + i
U012B Ctrl + Alt + i
U015A Ctrl + Alt + Shift + h
U015B Ctrl + Alt + h
U016A Ctrl + Alt + Shift + u
U016B Ctrl + Alt + u
U1E0C Ctrl + Alt + Shift + d
U1E0D Ctrl + Alt + d
U1E24 Ctrl + Alt + Shift + v
U1E25 Ctrl + Alt + v
U1E36 Ctrl + Alt + Shift + l
U1E37 Ctrl + Alt + l
U1E42 Ctrl + Alt + Shift + m
U1E43 Ctrl + Alt + m
U1E44 Ctrl + Alt + Shift + g
U1E45 Ctrl + Alt + g
U1E46 Ctrl + Alt + Shift + n
U1E47 Ctrl + Alt + n
U1E5A Ctrl + Alt + Shift + r
U1E5B Ctrl + Alt + r
U1E62 Ctrl + Alt + Shift + s
U1E63 Ctrl + Alt + s
U1E6C Ctrl + Alt + Shift + t
U1E6D Ctrl + Alt + t
 

Gõ Pali Gõ Pali 2

Here are some printable keyboard charts for English (US) + Pali and keyboards with same layout (e.g. UK):

PaliUniAltGr
PaliUniShftAltGr
 

Begin to type Pali. Open Wordpad and switch to a Pali-supporting font: Tahoma (the version in XP), Arial Unicode MS, the excellent Times Ext Roman, etc. There’s a good list of Unicode Pali fonts here.

wordpad test

Now test using Microsoft Word. (I only have the 2003 version to test with.) The Word keyboard shortcuts override the Pali keyboard. I consider this a bug (in Word). But there is a solution: clear the keystroke assignments that conflict with the Pali keyboard. There are about 8 conflicts. This is how:

Right click on the toolbar, choose Customize.

word customize keyboard 1 Click the Keyboard button.
word customize keyboard 2 In the “Press new shortcut key” box, type one of the Pali keystrokes. You can see in this case that the ® Registered symbol conflicts with Alt + Ctrl + R.
word customize keyboard 3 1) From the Categories box, select Common Symbols
2) From the Common Symbols box, select ® Registered.
3) From the Current keys box, select Alt + Ctrl + R.
4) Click the Remove button.
5) Repeat this process for each of the 8 conflicting keystrokes.

Now test typing Pali in Word.

word test 1

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.