Tạng Vô Tỷ Pháp Bộ Thứ Nhất: Bộ Pháp Tụ – Đại Trưởng Lão Tịnh Sự (vie)

Tạng Vô Tỷ Pháp

Bộ Thứ Nhất: Bộ Pháp Tụ

Dịch giả:
Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự
Nguyên Cố vấn I, kiêm Trưởng Ban Phiên dịch
Giáo hội Tăng già Nguyên Thủy (Theravāda) – Việt Nam

 

Phần A. MẪU ĐỀ (Mātikā)
I. HAI MƯƠI HAI ĐẦU ĐỀ TAM (Bāvīsati tikamātikā)

 • Chư pháp thiện, chư pháp bất thiện, chư pháp vô ký.
 • Chư pháp tương ưng lạc thọ, chư pháp tương ưng khổ thọ, chư pháp tương ưng phi khổphi lạc thọ.
 • Chư pháp dị thục quả, chư pháp dị thục nhân, chư pháp phi quả phi nhân.
 • Chư pháp thành do thủ và cảnh thủ, chư pháp phi thành do thủ mà cảnh thủ, chư phápphi thành do thủ phi cảnh thủ.
 • Chư pháp phiền toái mà cảnh phiền não, chư pháp phi phiền toái mà cảnh phiền não,chư pháp phi phiền toái và phi cảnh phiền não.
 • Chư pháp hữu tầm hữu tứ, chư pháp vô tầm hữu tứ, chư pháp vô tầm vô tứ.
 • Chư pháp đồng sanh với pháp hỷ, chư pháp đồng sanh với lạc thọ, chư pháp đồng sanh với xả thọ
 • Chư pháp sơ đạo đoạn trừ, chư pháp ba đạo cao đoạn trừ, chư pháp phi sơ đạo phi bađạo cao đoạn trừ.
 • Chư pháp hữu nhân sơ đạo đoạn trừ, chư pháp hữu nhân ba đạo cao đoạn trừ, chư phápphi hữu nhân phi ba đạo cao đoạn trừ.
 • Chư pháp nhân sanh tử, chư pháp nhân đến níp-bàn, chư pháp phi nhân sanh tử và phi nhân đến níp-bàn.
 • Chư pháp hữu học, chư pháp vô học, chư pháp phi hữu học phi vô học.
 • Chư pháp hy thiểu, chư pháp đáo đại, chư pháp vô thượng (cao tột).
 • Chư pháp biết cảnh hy thiểu, chư pháp biết cảnh đáo đại, chư pháp biết cảnh vô thượng(cao tột).
 • Chư pháp ty hạ là pháp bất thiện, chư pháp trung bình, chư pháp tinh lương (vi tế).
 • Chư pháp tà cho quả nhất định, chư pháp chánh cho quả nhất định liên tiếp sát-na, chư pháp bất định.
 • Chư pháp có đạo làm cảnh, chư pháp có đạo, có nhân, chư pháp có đạo làm nhân.
 • Chư pháp sanh tồn, chư pháp phi sanh tồn, chư pháp sẽ sanh.
 • Chư pháp quá khứ, chư pháp hiện tại, chư pháp vị lai.
 • Chư pháp biết cảnh quá khứ, chư pháp biết cảnh vị lai, chư pháp biết cảnh hiện tại.
 • Chư pháp nội phần, chư pháp ngoại phần, chư pháp nội và ngoại phần.
 • Chư pháp biết cảnh nội phần, chư pháp biết cảnh ngoại phần, chư pháp biết cảnh nội vàngoại phần.
 • Chư pháp hữu kiến hữu đối chiếu, chư pháp vô kiến hữu đối chiếu, chư pháp vô kiến vô đối chiếu.

DOWNLOAD EBOOK: Tạng Vô Tỷ Pháp – Bộ Pháp Tụ

1. BỘ PHÁP TỤ