Tiểu Bộ – Suttanipātapāḷi – Kinh Tập: Mục Lục

TAM TẠNG PĀLI – VIỆT tập 29

SUTTANIPĀTAPĀḶI – KINH TẬP

Người Dịch: (1) HT. Thích Minh Châu (văn vần) – (2) Tỳ khưu Indacanda (văn xuôi)

(Đọc với font VU- Times và Acrobat Reader)

MỤC LỤC:

SUTTANIPĀTAPĀḶI – KINH TẬP

I. URAGAVAGGO – PHẨM RẮN

01.  Uragasuttaṃ – Kinh Rắn (19/09/2013)
02.  Dhaniyasuttaṃ – Kinh Dhaniya (22/09/2013)
03.  Khaggavisāṇasuttaṃ – Kinh Sừng Tê Giác (01/10/2013)
04.  Kasībhāradvājasuttaṃ – Kinh Kasībhāradvāja (02/10/2013)
05.  Cundasuttaṃ – Kinh Cunda (03/10/2013)
06.  Parābhavasuttaṃ – Kinh Thoái Hóa (04/10/2013)
07.  Vasalasuttaṃ – Kinh Người Hạ Tiện (08/10/2013)
08.  Mettasuttaṃ – Kinh Từ Ái (09/10/2013)
09.  Hemavatasuttaṃ – Kinh Hemavata (11/10/2013)
10.  Āḷavakasuttaṃ – Kinh Āḷavaka (15/10/2013)
11.  Vijayasuttaṃ – Kinh Chiến Thắng (16/10/2013)
12.  Munisuttaṃ – Kinh Hiền Trí (18/10/2013)
      Tassuddānaṃ – Tóm Lược Phẩm Này

II. CULLAVAGGO – TIỂU PHẨM

01.  Ratanasuttaṃ – Kinh Châu Báu (28/10/2013)
02.  Āmagandhasuttaṃ – Kinh Mùi Tanh Hôi (03/11/2013)
03.  Hirisuttaṃ – Kinh Hổ Thẹn (05/11/2013)
04.  Maṅgalasuttaṃ – Kinh Điềm Lành (06/11/2013)
05.  Sūcilomasuttaṃ – Kinh Sūciloma (07/11/2013)
06.  Kapilasuttaṃ – Kinh Kapila (08/11/2013)
07.  Brāhmaṇadhammikasuttaṃ – Kinh Truyền Thống Bà-la-môn (11/11/2013)
08.  Dhamma (nāvā) suttaṃ – Kinh Giáo Pháp (Chiếc Thuyền) (13/11/2013)
09.  Kiṃsīlasuttaṃ – Kinh Với Giới Gì (14/11/2013)
10.  Uṭṭhānasuttaṃ – Kinh Đứng Lên (15/11/2013)
11.  Rāhulasuttaṃ – Kinh Rāhula (16/11/2013)
12.  Nigrodhakappasuttaṃ – Kinh Nigrodhakappa (17/11/2013)
13.  Sammāparibbājanīyasuttaṃ – Kinh Du Hành Chân Chánh (19/11/2013)
14.  Dhammikasuttaṃ – Kinh Dhammika (23/11/2013)
      Tassuddānaṃ –  Tóm Lược Phẩm Này (23/11/2013)

III. MAHĀVAGGO – ĐẠI PHẨM

01.  Pabbajjāsuttaṃ – Kinh Xuất Gia (25/01/2014)
02.  Padhānasuttaṃ – Kinh Nỗ Lực (28/01/2014)
03.  Subhāsitasuttaṃ – Kinh Khéo Nói (29/01/2014)
04.  Sundarikabhāradvājasuttaṃ – Kinh Sundarikabhāradvāja (03/02/2014)
05.  Māghasuttaṃ – Kinh Māgha (06/02/2014)
06.  Sabhiyasuttaṃ – Kinh Sabhiya (15/02/2014)
07.  Selasuttaṃ – Kinh Sela (21/02/2014)
08.  Sallasuttaṃ – Kinh Mũi Tên (23/02/2014)
09.  Vāseṭṭhasuttaṃ – Kinh Vāseṭṭha (27/02/2014)
10.  Kokālikasuttaṃ – Kinh Kokālika (08/03/2014)
11.  Vatthugāthā – Các Kệ Ngôn Giới Thiệu (13/03/2014)

       Nālakasuttaṃ – Kinh Nālaka (16/03/2014)
12.  Dvayatānupassanāsuttaṃ – Kinh Quán Sát Hai Khía Cạnh
      Tassuddānaṃ – Tóm Lược Kinh Này (23/03/2014)
      Tassa vaggassuddānaṃ – Tóm Lược Phẩm Này (24/03/2014)

IV. AṬṬHAKAVAGGO – PHẨM NHÓM TÁM

01.  Kāmasuttaṃ – Kinh Giảng về Dục (12/04/2014)
02.  Guhaṭṭhakasuttaṃ – Kinh Nhóm Tám về Hang (14/04/2014)
03.  Duṭṭhaṭṭhakasuttaṃ – Kinh Nhóm Tám về Xấu Xa (15/04/2014)
04.  Suddhaṭṭhakasuttaṃ – Kinh Nhóm Tám về Trong Sạch (17/04/2014)
05.  Paramaṭṭhakasuttaṃ – Kinh Nhóm Tám về Tối Thắng (18/04/2014)
06.  Jarāsuttaṃ – Kinh về Sự Già (19/04/2014)
07.  Tissametteyyasuttaṃ – Kinh về Tissametteyya (20/04/2014)
08.  Pasūrasuttaṃ – Kinh về Pasūra (21/04/2014)
09.  Māgandiyāsuttaṃ – Kinh về Māgandiyā (23/06/2014)
10.  Purābhedasuttaṃ – – Kinh Trước Khi Hoại Rã (28/06/2014)
11.  Kalahavivādasuttaṃ – Kinh Cãi Cọ và Tranh Cãi (01/07/2014)
12.  Cūḷaviyūhasuttaṃ – Kinh Sự Dàn Trận Nhỏ (04/07/2014)
13.  Mahāviyūhasuttaṃ – Kinh Sự Dàn Trận Lớn (09/07/2014)
14.  Tuvaṭakasuttaṃ – Kinh Một Cách Nhanh Chóng (15/07/2014)
15.  Attadaṇḍasuttaṃ – Kinh Uế Hạnh của Bản Thân (18/07/2014)
16.  Sāriputtasuttaṃ – Kinh Sāriputta (20/07/2014)
      Tassuddānaṃ – Tóm Lược Phẩm Này

V. PĀRĀYANAVAGGO – PHẨM ĐI ĐẾN BỜ KIA

00.  Vatthugāthā – Kệ Ngôn Giới Thiệu (13/05/2014)
01.  Ajitasuttaṃ – Kinh Ajita (31/05/2014)
02.  Tissametteyyasuttaṃ – Kinh Tissametteyya (01/06/2014)
03.  Puṇṇakasuttaṃ – Kinh Puṇṇaka (02/06/2014)
04.  Mettagūsuttaṃ – Kinh Mettagū (03/06/2014)
05.  Dhotakasuttaṃ – Kinh Dhotaka (04/06/2014)
06.  Upasīvasuttaṃ – Kinh Upasīva (05/06/2014)
07.  Nandasuttaṃ – Kinh Nanda (06/06/2014)
08.  Hemakasuttaṃ – Kinh Hemaka (07/06/2014)
09.  Todeyyasuttaṃ – Kinh Todeyya (08/06/2014)
10.  Kappasuttaṃ – Kinh Kappa (09/06/2014)
11.  Jatukaṇṇisuttaṃ – Kinh Jatukaṇṇi (10/06/2014)
12.  Bhadrāvudhasuttaṃ – Kinh Bhadrāvudha (11/06/2014)
13.  Udayasuttaṃ – Kinh Udaya (12/06/2014)
14.  Posālasuttaṃ – Kinh Posāla (13/06/2014)
15.  Mogharājasuttaṃ – Kinh Mogharāja (14/06/2014)
16.  Piṅgiyasuttaṃ – Kinh Piṅgiya (15/06/2014)
17.  Parāyanānugītigāthā – Đi Đến Bờ Kia – Các Kệ Ngôn Tường Thuật. (17/06/2014) 

Suttanipāto samatto – Kinh Tập được đầy đủ.
 –ooOoo–

—-

Bài viết trích từ cuốn “Kinh Điển Tam Tạng – Tiểu Bộ – Kinh Tập“, Tỳ-khưu Indacanda Dịch Việt
* Link tải sách ebook: “Kinh Điển Tam Tạng – Tiểu Bộ – Kinh Tập” ebook
* Link thư mục ebook: Sách Tỳ-khưu Indacanda
* Link tải app mobile: Ứng Dụng Phật Giáo Theravāda 

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.