Tiểu Bộ – Tiểu Diễn Giải – Mục Lục

MỤC LỤC

*****

 

 

PĀRĀYANAVAGGO – PHẨM ĐƯỜNG ĐI ĐẾN BỜ KIA

 

 

 1. 00. Vatthugāthā – Kệ ngôn giới thiệu (13/05/2014)

 

 1. 01. Ajitamāṇavapucchā – Câu hỏi của thanh niên Ajita (29/04/2017) 02. Tissametteyyamāṇavapucchā – Câu hỏi của thanh niên Ajita (03/05/2017)

  03. Puṇṇakamāṇavapucchā – Câu hỏi của thanh niên Puṇṇaka (dịch xong ngày 11/05/2017)

  04. Mettagūmāṇavapucchā – Câu hỏi của thanh niên Mettagū (dịch xong ngày 30/05/2017)

  05. Dhotakamāṇavapucchā – Câu hỏi của thanh niên Dhotaka (dịch xong ngày 05/06/2017)

 2. 06. Upasīvamāṇavapucchā – Câu hỏi của thanh niên Upasīva (dịch xong ngày 17/06/2017)

 

 1. 07. Nandamāṇavapucchā – Câu hỏi của thanh niên Nanda (dịch xong ngày 22/06/2017) 08. Hemakamāṇavapucchā – Câu hỏi của thanh niên Hemaka (dịch xong ngày 25/06/2017) 

  09. Todeyyamāṇavapucchā – Câu hỏi của thanh niên Todeyya (dịch xong ngày 27/06/2017) 

  10. Kappamāṇavapucchā – Câu hỏi của thanh niên Kappa (dịch xong ngày 30/06/2017) 

  11. Jatukaṇṇīmāṇavapucchā – Câu hỏi của thanh niên Jatukaṇṇī (dịch xong ngày 04/07/2017) 

  12. Bhadrāvudhamāṇavapucchā – Câu hỏi của thanh niên Bhadrāvudha (dịch xong ngày 07/07/2017) 

  13. Udayamāṇavapucchā – Câu hỏi của thanh niên Udaya (dịch xong ngày 11/07/2017) 

  14. Posālamāṇavapucchā – Câu hỏi của thanh niên Posāla (dịch xong ngày 16/07/2017) 

  15. Mogharājamāṇavapucchā – Câu hỏi của thanh niên Mogharāja (dịch xong ngày 23/07/2017) 

  16. Piṅgiyamāṇavapucchā – Câu hỏi của thanh niên Piṅgiya (dịch xong ngày 26/07/2017) 

 2. 17. Pārāyanānugīti – Phần Tường Thuật Kinh Đường Đi Đến Bờ Kia (dịch xong ngày 18/08/2017)

 

****

 

 1. AJITASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH AJITA
  1 – 1 (dịch xong ngày 15/04/2017)
  1 – 2 (dịch xong ngày 17/04/2017)
  1 – 3 (dịch xong ngày 19/04/2017)
  1 – 4 (dịch xong ngày 20/04/2017)
  1 – 5 (dịch xong ngày 22/04/2017)
  1 – 6 (dịch xong ngày 24/04/2017)
  1 – 7 (dịch xong ngày 27/04/2017)
  1 – 8 (dịch xong ngày 29/04/2017)

2. TISSAMETTEYYASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH TISSAMETTEYYA
2 – 1 (dịch xong ngày 01/05/2017)
2 – 2 (dịch xong ngày 02/05/2017)
2 – 3 (dịch xong ngày 03/05/2017)

3. PUṆṆAKASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH PUṆṆAKA
3 – 1 (dịch xong ngày 05/05/2017)
3 – 2 (dịch xong ngày 06/05/2017)
3 – 3 (dịch xong ngày 07/05/2017)
3 – 4 (dịch xong ngày 09/05/2017)
3 – 5 (dịch xong ngày 10/05/2017)
3 – 6 (dịch xong ngày 11/05/2017)

4. METTAGŪSUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH METTAGŪ
4 – 1 (dịch xong ngày 15/05/2017)
4 – 2 (dịch xong ngày 18/05/2017)
4 – 3 (dịch xong ngày 20/05/2017)
4 – 4 (dịch xong ngày 22/05/2017)
4 – 5 (dịch xong ngày 23/05/2017)
4 – 6 (dịch xong ngày 24/05/2017)
4 – 7 (dịch xong ngày 25/05/2017)
4 – 8 (dịch xong ngày 26/05/2017)
4 – 9 (dịch xong ngày 27/05/2017)
4 – 10 (dịch xong ngày 28/05/2017)
4 – 11 (dịch xong ngày 29/05/2017)
4 – 12 (dịch xong ngày 30/05/2017)

5. DHOTAKASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH DHOTAKA
5 – 1 (dịch xong ngày 31/05/2017)
5 – 2 (dịch xong ngày 31/05/2017)
5 – 3 (dịch xong ngày 01/06/2017)
5 – 4 (dịch xong ngày 02/06/2017)
5 – 5 (dịch xong ngày 03/06/2017)
5 – 6 (dịch xong ngày 04/06/2017)
5 – 7 (dịch xong ngày 05/06/2017)
5 – 8 (dịch xong ngày 06/06/2017)

6. UPASĪVASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH UPASĪVA
6 – 1 (dịch xong ngày 07/06/2017)
6 – 2 (dịch xong ngày 08/06/2017)
6 – 3 (dịch xong ngày 09/06/2017)
6 – 4 (dịch xong ngày 10/06/2017)
6 – 5 (dịch xong ngày 15/06/2017)
6 – 6 (dịch xong ngày 16/06/2017)
6 – 7 (dịch xong ngày 17/06/2017)
6 – 8 (dịch xong ngày 17/06/2017)

7. NANDASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH NANDA
7 – 1 (dịch xong ngày 18/06/2017)
7 – 2 (dịch xong ngày 19/06/2017)
7 – 3 (dịch xong ngày 20/06/2017)
7 – 4 (dịch xong ngày 20/06/2017)
7 – 5 – 6 (dịch xong ngày 20/06/2017) 

7 – 7 (dịch xong ngày 21/06/2017) 
7 – 8 (dịch xong ngày 22/06/2017) 

8. HEMAKASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH HEMAKA
8 – 1 (dịch xong ngày 23/06/2017) 
8 – 2 (dịch xong ngày 24/06/2017) 
8 – 3 (dịch xong ngày 24/06/2017) 
8 – 4 (dịch xong ngày 25/06/2017) 

9. TODEYYASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH TODEYYA
9 – 1 (dịch xong ngày 26/06/2017) 
9 – 2 (dịch xong ngày 26/06/2017) 
9 – 3 (dịch xong ngày 27/06/2017) 
9 – 4 (dịch xong ngày 27/06/2017) 

10. KAPPASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH KAPPA
10 – 1 (dịch xong ngày 28/06/2017) 
10 – 2 (dịch xong ngày 29/06/2017) 
10 – 3 (dịch xong ngày 30/06/2017) 
10 – 4 (dịch xong ngày 30/06/2017) 

11. JATUKAṆṆĪSUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH JATUKAṆṆĪ
11 – 1 (dịch xong ngày 01/07/2017) 
11 – 2 (dịch xong ngày 02/07/2017) 
11 – 3 (dịch xong ngày 03/07/2017) 
11 – 4 (dịch xong ngày 04/07/2017) 
11 – 5 (dịch xong ngày 04/07/2017) 

12. BHADRĀVUDHASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH BHADRĀVUDHA
12 – 1 (dịch xong ngày 05/07/2017) 
12 – 2 (dịch xong ngày 06/07/2017) 
12 – 3 (dịch xong ngày 07/07/2017) 
12 – 4 (dịch xong ngày 07/07/2017) 

13. UDAYASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH UDAYA
13 – 1 (dịch xong ngày 08/07/2017) 
13 – 2 (dịch xong ngày 09/07/2017) 
13 – 3 (dịch xong ngày 10/07/2017) 
13 – 4 (dịch xong ngày 11/07/2017) 
13 – 5 (dịch xong ngày 11/07/2017) 
13 – 6 (dịch xong ngày 11/07/2017) 
13 – 7 (dịch xong ngày 11/07/2017) 

14. POSĀLASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH POSĀLA
14 – 1 (dịch xong ngày 13/07/2017) 
14 – 2 (dịch xong ngày 14/07/2017) 
14 – 3 (dịch xong ngày 15/07/2017) 
14 – 4 (dịch xong ngày 16/07/2017) 

15. MOGHARĀJASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH MOGHARĀJA
15 – 1 (dịch xong ngày 18/07/2017) 
15 – 2 (dịch xong ngày 19/07/2017) 
15 – 3 (dịch xong ngày 19/07/2017) 
15 – 4 (dịch xong ngày 23/07/2017) 

16. PIṄGIYASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH PIṄGIYA
16 – 1 (dịch xong ngày 24/07/2017) 
16 – 2 (dịch xong ngày 25/07/2017) 
16 – 3 (dịch xong ngày 25/07/2017) 
16 – 4 (dịch xong ngày 26/07/2017) 

17. PĀRĀYANĀNUGĪTINIDDESO – DIỄN GIẢI PHẦN TƯỜNG THUẬT KINH ĐƯỜNG ĐI ĐẾN BỜ KIA
17- 00 (dịch xong ngày 28/07/2017) 

17 – 01 – 02 – 03 (dịch xong ngày 29/07/2017) 
17 – 04 (dịch xong ngày 30/07/2017) 
17 – 05 (dịch xong ngày 31/07/2017) 
17 – 06 (dịch xong ngày 01/08/2017) 
17 – 07 (dịch xong ngày 02/08/2017) 
17 – 08 (dịch xong ngày 03/08/2017) 
17 – 09 (dịch xong ngày 04/08/2017)
17 – 10 (dịch xong ngày 05/08/2017)
17 – 11 (dịch xong ngày 06/08/2017)
17 – 12 (dịch xong ngày 07/08/2017)
17 – 13 (dịch xong ngày 08/08/2017)
17 – 14 (dịch xong ngày 09/08/2017)
17 – 15 (dịch xong ngày 09/08/2017)
17 – 16 (dịch xong ngày 10/08/2017)
17 – 17 (dịch xong ngày 10/08/2017)
17 – 18 (dịch xong ngày 10/08/2017)
17 – 19 (dịch xong ngày 11/08/2017)
17 – 20 (dịch xong ngày 12/08/2017)
17 – 21 (dịch xong ngày 13/08/2017)
17 – 22 (dịch xong ngày 14/08/2017)
17 – 23 (dịch xong ngày 15/08/2017)
17 – 24 (dịch xong ngày 16/08/2017)
17 – 25 (dịch xong ngày 17/08/2017)
17 – 26 (dịch xong ngày 18/08/2017)

18. KHAGGAVISĀṆASUTTANIDDESO – DIỄN GIẢI KINH SỪNG TÊ NGƯU

PAṬHAMO VAGGO – PHẨM THỨ NHẤT
18 – 01 – 01 (dịch xong ngày 20/08/2017)
18 – 01 – 02 (dịch xong ngày 22/08/2017)
18 – 01 – 03 (dịch xong ngày 23/08/2017)
18 – 01 – 04 (dịch xong ngày 24/08/2017)
18 – 01 – 05 (dịch xong ngày 24/08/2017)
18 – 01 – 06 (dịch xong ngày 25/08/2017)
18 – 01 – 07 (dịch xong ngày 26/08/2017)
18 – 01 – 08 (dịch xong ngày 27/08/2017)
18 – 01 – 09 (dịch xong ngày 28/08/2017)
18 – 01 – 10 (dịch xong ngày 28/08/2017)

DUTIYO VAGGO – PHẨM THỨ NHÌ
18 – 02 – 01 (dịch xong ngày 29/08/2017)
18 – 02 – 02 (dịch xong ngày 29/08/2017)
18 – 02 – 03 (dịch xong ngày 30/08/2017)
18 – 02 – 04 (dịch xong ngày 30/08/2017)
18 – 02 – 05 (dịch xong ngày 30/08/2017)
18 – 02 – 06 (dịch xong ngày 01/09/2017)
18 – 02 – 07 (dịch xong ngày 02/09/2017)
18 – 02 – 08 (dịch xong ngày 02/09/2017)
18 – 02 – 09 (dịch xong ngày 03/09/2017)
18 – 02 – 10 (dịch xong ngày 04/09/2017)

TATIYO VAGGO – PHẨM THỨ BA
18 – 03 – 01 (dịch xong ngày 05/09/2017)
18 – 03 – 02 (dịch xong ngày 07/09/2017)
18 – 03 – 03 (dịch xong ngày 08/09/2017)
18 – 03 – 04 (dịch xong ngày 09/09/2017)
18 – 03 – 05 (dịch xong ngày 09/09/2017)
18 – 03 – 06 (dịch xong ngày 10/09/2017)
18 – 03 – 07 (dịch xong ngày 10/09/2017)
18 – 03 – 08 (dịch xong ngày 11/09/2017)
18 – 03 – 09 (dịch xong ngày 16/09/2017)
18 – 03 – 10 (dịch xong ngày 17/09/2017)

CATUTTHO VAGGO – PHẨM THỨ TƯ
18 – 04 – 01 (dịch xong ngày 18/09/2017)
18 – 04 – 02 (dịch xong ngày 19/09/2017)
18 – 04 – 03 (dịch xong ngày 19/09/2017)
18 – 04 – 04 (dịch xong ngày 21/09/2017)
18 – 04 – 05 (dịch xong ngày 22/09/2017)
18 – 04 – 06 (dịch xong ngày 23/09/2017)
18 – 04 – 07 (dịch xong ngày 24/09/2017)
18 – 04 – 08 (dịch xong ngày 24/09/2017)
18 – 04 – 09 (dịch xong ngày 25/09/2017)
18 – 04 – 10 (dịch xong ngày 26/09/2017)
18 – 04 – 11 (dịch xong ngày 28/09/2017)

Cullaniddesapāḷi niṭṭhitā.

Tiểu Diễn Giải được hoàn tất.

–ooOoo–

 

 

Dhamma Paññā

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.