Tiểu Sử Ngài Đại Trưởng Lão Bhaddanta Vāseṭṭhālaṅkāra – Thông Thuộc Tam Tạng

Tiểu Sử Tóm Tắt của Ngài Vāseṭṭhālaṅkāra, Bậc Thông Thuộc Tam Tạng (2014) – TIPIṬAKADHARA SAYADAW

Ngài Đại Trưởng Lão Thông Thuộc Tam Tạng Vāseṭṭhālaṅkāra sinh vào ngày thứ tư, 24/7/1974, trong gia đình Phật tử thuần thành, tại thôn Nant-tha-kon, huyện Yin-ma-pin, tỉnh Sagaing thuộc miền Trung Myanmar. Thân phụ của Ngài là ông Kyaw Thein, và thân mẫu là bà Khin Hlaing.

Ngài Đại Trưởng Lão Thông Thuộc Tam Tạng Vāseṭṭhālaṅkāra xuất gia và thọ giới sa-di từ nhỏ với pháp danh Vāseṭṭha. Vì thi đỗ chương trình Phật học Sāmaṇe-kyaw (Sa-di ưu tú), còn gọi‘Alaṅkāra’,Ngài được gọi đầy đủ là Vāseṭṭhālaṅkāra (Vāseṭṭha + Alaṅkāra). Ngài Vāseṭṭhālaṅkāra đã thọ giới tỳ-khưu vào ngày thứ tư, 5/1/1994, tại Phật học viện Tipiṭaka Mahāgandhayon, Yangon. Thầy tế độ là Ngài Sumaṅgalālaṅkāra (Ngài Tam Tạng 4, đã viên tịch), và thí chủ hộ độ tứ sự – y phục, dược phẩm, vật thực và cốc liêu – là gia đình ông Aung Hte và bà Yi Yi Win.

Sau khi xuất gia, Ngài Tam Tạng Vāseṭṭhālaṅkāra học các chương trình Phật học từ căn bản đến nâng cao với rất nhiều vị thầy uyên thâm Phật Pháp ở trong nước, đến nhiều học viện khác nhau để tìm thầy học đạo. Trong những vị thầy lỗi lạc ấy có Ngài Sumaṅgalālaṅkāra (Ngài Tam Tạng 4, đã viên tịch), Ngài Abhijātābhivaṃsa (Ngài Tam Tạng 12) và Ngài Janinda (Nhị Tạng).
Tư chất thông minh từ nhỏ, Ngài Vāseṭṭhālaṅkāra đã thi đỗ 4 chương trình Sāmaṇe-kyaw (Sa-di ưu tú), là chương trình Phật học chỉ dành cho sa-di.

Trong 4 chương trình Sāmaṇe-kyaw này, 2 chương trình Ngài đỗ thủ khoa, 1 chương trình đỗ nhì và 1 chương trình đỗ ba. Ngoài các chương trình Phật học Sāmaṇe-kyaw và chương trình Phật học phổ thông như Tiểu đẳng (Pathama-nge), Trung đẳng (Pathama-lat), Cao đẳng (Pathama-kyi) và Giảng viên Pháp học (Dhammācariya), Ngài còn tham gia và thi đỗ nhiều chương trình Phật học Nikāya do các hội Phật học Hoằng Dương Chánh Tạng Nikāya ở nhiều nơi trong nước bảo trợ tổ chức. Sau đây là hành trình tu tập Pháp học và thi Tam Tạng của Ngài Vāseṭṭhālaṅkāra.

– Sa-di ưu tú (Sāmaṇe-kyaw) của Phật học viện Tipiṭaka Mahāgandhayon tại Yangon và của Hội Phật học Saddhammarakkhita tại tỉnh Bago, vào năm 1990, lúc 16 tuổi. Cũng trong năm này, Ngài trở thành giảng viên Phật học, là một trong những giảng viên trẻ nhất từ trước đến nay tại Phật học viện Tipiṭaka Mahāgandhayon của Ngài Tam Tạng 4.
– Sa-di ưu tú (Sāmaṇe-kyaw) của Hội Phật học Pariyattisāsanālaṅkāra ở tỉnh Mandalay, năm 1991, lúc 17 tuổi.
– Sa-di ưu tú (Sāmaṇe-kyaw) của Hội Phật học Maṅgalābyūhā ở thành phố Yangon, năm 1992, lúc 18 tuổi.
– Giảng viên Pháp học (Dhammācariya), năm 1995, lúc 21 tuổi.
– Thông thuộc 2 quyển đầu của Tạng Luật (Ubhatovibhaṅga-dhara), năm 1995, lúc 21 tuổi.
– Thấu suốt 2 quyển đầu của Tạng Luật (Ubhatovibhaṅga-kovida), năm 1997, lúc 23 tuổi.
– Thông thuộc Tạng Luật (Vinaya-dhara), năm 1999, lúc 25 tuổi.
– Thấu suốt Tạng Luật (Vinaya-kovida), năm 2000, lúc 26 tuổi.
– Thông thuộc Trường Bộ Kinh (Dīghabhāṇaka), năm 2001, lúc 27 tuổi.
– Thấu suốt Trường Bộ Kinh (Dīghanikāya-kovida), năm 2004, lúc 30 tuổi.
– Thông thuộc phần đầu của Tạng Vi Diệu Pháp (Mūla-ābhidhammika), năm 2006, lúc 32 tuổi.
– Thấu suốt phần đầu của Tạng Vi Diệu Pháp (Mūla-abhidhamma-kovida), năm 2009, lúc 35 tuổi.
– Thông thuộc Tạng Vi Diệu Pháp (Ābhidhammika), trở thành Bậc thông thuộc Tam Tạng (Tipiṭaka-dhara), năm 2014, lúc 40 tuổi.

Công Việc Hoằng Pháp

Ngài Đại Trưởng Lão Thông Thuộc Tam Tạng Vāseṭṭhālaṅkāra đã đảm nhiệm nhiều trọng trách trong Phật học viện Tipiṭaka Mahāgandhayon, Kaba Aye, Yangon, như giảng dạy tăng chúng, điều hành học viện, và chăm lo chư tăng bị bệnh, từ năm 1990 đến năm 2003. Ngài cũng đảm nhiệm những trọng trách tương tự tại Phật học viện Tipiṭaka Mahāgandhayon, Mingaladon, Yangon, từ năm 2004 đến nay. Ngoài ra, Ngài làm cố vấn tinh thần cho hội Phật học Hoằng Dương Chánh Tạng Nikāya tại Yangon, và cố vấn tinh thần cho hội từ thiện A-lin-yaun (Ánh sáng) tại tiểu bang Shan, trong khi Ngài vẫn tiếp tục tu tập Pháp học để hoàn tất kỳ thi viết cuối cùng của chương trình Tam Tạng, để trở thành Bậc thông thuộc thấu suốt Tam Tạng và Bậc gìn giữ kho tàng Pháp bảo của Đức Phật.

Qua tiểu sử của các Quý Ngài Đại Trưởng Lão Thông Thuộc Tam Tạng, chúng ta đã biết về quý Ngài rất ít so với những gì quý Ngài đã, đang và sẽ làm. Mặc dù chúng ta hiểu biết rất ít về quý Ngài, nhưng sự hiểu biết ấy cũng đã khiến chúng ta vô cùng ngưỡng mộ những trí tuệ siêu việt và những tinh tấn không ngừng, là động lực lớn và niềm tin vững chắc trên bước đường tu học theo Chánh Pháp của Đức Thế Tôn.

Nguồn: Sư Thiện Đức & trang Chương trình cung nghinh các Ngài Tam Tạng Myanmar thăm Việt Nam

 

 

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.