Tiểu Sử Ngài Đại Trưởng Lão Bhaddanta Vicittālaṅkāra – Thông Thuộc Tam Tạng

Tiểu Sử Tóm Tắt của Ngài Vicittālaṅkāra, Bậc Thông Thuộc Tam Tạng (2012) – TIPIṬAKADHARA SAYADAW

Ngài Đại Trưởng Lão Thông Thuộc Tam Tạng Vicittālaṅkāra sinh vào ngày thứ tư, mồng 1 tháng 11 năm 1978, trong một gia. đình có truyền thống Phật giáo lâu đời thuộc huyện Ma Hlaing, tỉnh Mandalay, cố đô của Myanmar vào thế kỷ 19 và cũng là một cái nôi Phật giáo của Myanmar. Ngài là con trai thứ 3 của ông U Kyi và bà San Yi, trong gia đình có 4 anh chị em.

Ngài Vicittālaṅkāra xuất gia và thọ giới sa-di từ nhỏ với pháp danh là Vicitta. Sau khi hoàn tất chương trình Phật học Sāmaṇe-kyaw (Sa-di ưu tú), còn gọi là Alaṅkāra, pháp danh ‘Vicitta’ được thêm vào từ ‘Alaṅkāra’. Vì vậy, pháp danh của Ngài được gọi đầy đủ là Vicittālaṅkāra. Lên 21 tuổi, ngày 12 tháng 7 năm 1999, Ngài Vicittālaṅkāra thọ giới tỳ-khưu tại Phật học viện Aung Chan Tha thuộc tỉnh Mandalay do Ngài Kesarābhivaṃsa làm thầy tế độ và gia đình bà Yin Nu ở Yangon làm thí chủ hộ độ dược phẩm, y phục, vật thực và chỗ ở.

Khi học các chương trình Phật học Tiểu đẳng (Pathama-nge), Trung đẳng (Pathama-lat), Cao đẳng (Pathama-kyi), Sa-di ưu tú (Sāmaṇe-kyaw) và Giảng viên Pháp học (Dhammācariya), Ngài Vicittālaṅkāra được thầy tế độ của mình là Ngài Kesarābhivaṃsa và các giảng sư xuất sắc trong Phật học viện Aung Chan Tha chuyên tâm đào tạo Kinh, Luật, Vi Diệu Pháp liên quan, ngữ pháp và văn học Pāḷi. Khi tham gia học thi Tam Tạng, Ngài Vicittālaṅkāra đã gần gũi và học hỏi với quý Ngài Tam Tạng tiền bối, trong đó có Ngài Mingun Sayadaw (Ngài Tam Tạng 1, đã viên tịch), Ngài Sīlakkhandhābhivaṃsa (Ngài Tam Tạng 7), Ngài Vaṃsapālālaṅkāra (Ngài Tam Tạng 8), Ngài Gandhamālālaṅkāra (Ngài Tam Tạng 9), Ngài Indapāla (Ngài Tam Tạng 11) và Ngài Indācariya (Ngài Tam Tạng 13). Quá trình tu tập Pháp học của Ngài Đại Trưởng Lão Thông Thuộc Tam Tạng Vicittālaṅkāra với những chương trình Phật học tiêu biểu như sau.

– 3 chương trình Phật học Sāmaṇe-kyaw (Sa-di ưu tú) – 2 chương trình vào năm 1997 ở Yangon và Maw Kyun thuộc tỉnh Irrawady, và chương trình thứ 3 vào năm 1998 ở Mandalay.
– Dhammācariya (Giảng viên Pháp học) vào năm 2000, lúc 22 tuổi.
– Vinaya-dhara (Thông thuộc Tạng Luật) vào năm 2003, lúc 25 tuổi.
– Vinaya-kovida (Thấu suốt Tạng Luật) vào năm 2005, trở thành Bậc thông thuộc thấu suốt Tạng Luật, lúc 27 tuổi.
– Dīghabhāṇaka (Thông thuộc Trường Bộ Kinh) vào năm 2006, và Ngài đã đạt trình độ xuất sắc (trên 85 điểm) trong kỳ thi này, lúc 28 tuổi.
– Dīghanikāya-kovida (Thấu suốt Trường Bộ Kinh) vào năm 2007, trở thành Bậc thông thuộc thấu suốt Nhị Tạng – Tạng Luật (Vinaya-piṭaka) và Tạng Kinh (Suttanta-piṭaka), lúc 29 tuổi.
– Mūla-ābhidhammika (Thông thuộc phần đầu của Tạng Vi Diệu Pháp) vào năm 2008, lúc 30 tuổi.
– Mūla-abhidhamma-kovida (Thấu suốt phần đầu của Tạng Vi Diệu Pháp) vào năm 2009, lúc 31 tuổi.
– Ābhidhammika (Thông thuộc Tạng Vi Diệu Pháp) vào năm 2012, trở thành Bậc thông thuộc Tam Tạng (Tipiṭaka-dhara), lúc 34 tuổi.

Ngoài các chương trình Phật học tiêu biểu kể trên, Ngài Đại Trưởng Lão Thông Thuộc Tam Tạng Vicittālaṅkāra còn tham gia và thi đỗ các chương trình Phật học khác như Vinaya-vidū (Thấu hiểu Tạng Luật), Aṅguttanikāya-vidū (Thấu hiểu Tăng Chi Bộ Kinh) do các hội Phật học Hoằng Dương Chánh tạng Nikāya bảo trợ và tổ chức.

Công Việc Hoằng Pháp

Ngài Đại Trưởng Lão Thông Thuộc Tam Tạng Vicittālaṅkāra là thành viên hội đồng lãnh đạo của các trung tâm đào tạo Tam Tạng ‘Tipiṭaka Nikāya’ của Ngài Tam Tạng 1, Mingun Sayadaw. Vừa tiếp tục học để hoàn tất kỳ thi viết cuối cùng của chương trình thi Tam Tạng, Ngài vừa giúp đỡ các học Tăng đang học thi Tam Tạng tại các trung tâm đào tạo Tam Tạng này.
Bên cạnh đó, Ngài Vicittālaṅkāra đã thành lập Phật học viện Parahita tại quê Ngài thuộc huyện Ma Hlaing, và đã bảo trợ các em học sinh, sinh viên nghèo hoặc mồ côi, với ăn, mặc và ở. Ngài cũng trợ duyên cho các em học sinh và sinh viên này xuất gia sa-di và tỳ-khưu trong Giáo Pháp của Đức Phật để được tu học như Ngài.

 

Nguồn Sư Thiện Đức và trang Chương trình cung nghinh các Ngài Tam Tạng Myanmar thăm Việt Nam

 

 

Dhamma Nanda

BQT trang Theravāda cố gắng sưu tầm thông tin tài liệu Dhamma trợ duyên quý độc giả tìm hiểu về Dhamma - Giáo Pháp Bậc Giác Ngộ thuyết giảng suốt 45 năm sau khi Ngài chứng đắc trở thành Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác vào đêm Rằm tháng 4, tìm hiểu thêm phương pháp thực hành thiền Anapana, thiền Vipassana qua các tài liệu, bài giảng, pháp thoại từ các Thiền Sư, các Bậc Trưởng Lão, Bậc Thiện Trí.