Tìm Hiểu Về Phương Pháp Quán Thập Nhị Nhân Duyên – Ngài Mogok Sayadaw (vie)

TÌM HIỂU VỀ PHƯƠNG PHÁP QUÁN THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN

Ngài Mogok Sayadaw

 

Mục đích của Giáo Pháp là dẫn người ta đến sự giải thoát, Niết-bàn. Lời dạy này vạch ra một con đường bằng những giai đoạn tiến triển cao hơn.

Giai đoạn đầu tiên trên con đường này là giới hạnh và việc thực hành giới tâm được an lạc và hạnh phúc Ðịnh, giai đoạn thứ hai, thâm chí nó mang lại hạnh phúc cao hơn, một loại tâm thanh tịnh nhờ định chúng ta mới cảm nhận được nhiều mức độ của những trạng thái hoan lạc, tính nhẹ nhàng, và niềm vui khôn tả.

Tuy nhiên, tập trung một mình vẫn thiếu năng lực để nhổ tận những phiền não ngủ ngầm trong tâm mà làm cho chúng ta dính mắc trong sự vô minh và tái sinh. Giai đoạn tiếp theo, chỉ có trí tuệ của thiền quán mới có thể giải thoát và đưa chúng ta đạt đến hạnh phúc cao tột nhất, Niết-bàn.

Nguồn: Thienquantam

DOWNLOAD EBOOK: TÌM HIỂU VỀ PHƯƠNG PHÁP QUÁN THẬP NHỊ NHÂN DUYÊN

Thap_Nhi_Nhan_Duyen