Tổng Hợp Hướng Dẫn Về Thiền Minh Sát Của Thiền Sư Ledi Sayadaw Và Sayagyi U Ba Khin (vie)

Tổng hợp hướng dẫn về thiền Minh Sát

Thiền Sư Ledi Sayadaw và Sayagyi U Ba Khin

TT Giác Đẳng: Hôm nay lớp Thiền Học sẽ bắt đầu với một giáo trình mới và chúng tôi đặc biệt sử dụng hai phần hướng dẫn về thiền Minh Sát của Ngài Ledi Sayadaw và Ngài Sayagyi U Ba Khin, cả hai đều là người Miến Điện, nhưng một là vị xuất gia, vị kia cư sĩ để làm căn bản cho đề tài này. Vì lý do đơn giản là để có thể giới thiệu thiền định của Phật giáo trong ý nghĩa rộng rãi nhất đã được Đức Phật giảng trong kinh điển, thì chúng ta phải nghiên về phía thiền Minh Sát hay là thiền Vipassana, và cả hai vị thiền sư này đều có những chú trọng rất lớn liên quan đến những căn bản được trích dẫn từ kinh điển, do vậy chúng tôi phối hợp cả hai để làm giáo trình cho đề tài làm cho môn học mà chúng ta gọi là lớp Thiền Học.

DOWNLOAD EBOOK: Tổng hợp hướng dẫn về thiền Minh Sát

Thiền Minh Sát Vipassana