Triết Học A-tỳ-đàm Của Phật Giáo Truyền Thống – Dr. Mehm Tin Mon (vie)

Triết Học A-Tỳ-Đàm Của Phật Giáo Truyền Thống

(Buddha Abhidhamma – Ultimate Science) 

Nguyên tác: Dr. Mehm Tin Mon

Bản tiếng Việt: Tỳ-khưu Giác Nguyên 

(Tái bản lần thứ nhất có chỉnh sửa và bổ sung)

Lời Người Dịch

Việc Phật ra đời là một nhân duyên hãn hữu. Gặp được Phật pháp khi Phật không còn nữa, cũng không phải việc dễ dàng. Điều đáng tiếc nhất là mang tiếng con Phật nhưng không hiểu được bản ý của ngài. Chỉ biết bố thì cầu tài lộc mà không nghiêm trì giới luật để sửa mình là một cực đoan. Giới luật trang nghiêm mà không lắng tâm thiền định thì cũng là một cực đoan. Chỉ có giới hạnh và thiền định mà kiến giải Phật học quá sơ sài bất cập lại là một cực đoan khác. Cuốn sách đaing trên tay độc giả sẽ ít nhiều giúp ta tránh được những kiểu tu học cực đoan, khi quan đó ta hiểu được cái mình phải biết là gì và làm sao đưa được cái biết đó vào đời sống tu học thực tiễn để có được lợi lạc ngay bây giờ và cả đời sau kiếp khác.

DOWNLOAD EBOOK: Triết Học A-Tỳ-Đàm Của Phật Giáo Truyền Thống

atdbiaxanh