Trưởng Lão Kệ – Nhóm Hai: Phẩm Thứ Nhất

TRƯỞNG LÃO KỆ

PHẨM THỨ NHẤT

121.

 1. “Không có sự hiện hữu nào là thường còn, và luôn cả các hành cũng không trường tồn. Các uẩn ấy sanh lên và diệt tắt một cách liên tục.
 2. Sau khi biết được điều bất lợi này, tôi không có mục đích ở sự hiện hữu. Được thoát ra khỏi tất cả các dục, tôi đã đạt được sự cạn kiệt của các lậu hoặc.”

Đại đức trưởng lão Uttara đã nói những lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Uttara.  

122.

 1. “Mạng sống này không tồn tại bằng cách sai trái (tà mạng), thức ăn không tạo ra sự an tịnh cho tâm hồn. ‘Thân xác tồn tại nhờ thức ăn,’ sau khi nhận thức như vậy, tôi đi lang thang tìm kiếm.
 2. Các vị đã tuyên bố việc đảnh lễ và cúng dường ở các gia đình chỉ là ‘bùn lầy.’ Mũi tên mảnh mai thì khó rút ra, sự tôn vinh là khó từ bỏ đối với người ti tiện.”

Đại đức trưởng lão Piṇḍolabhāradvāja đã nói những lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Piṇḍolabhāradvāja.  

123.

 1. “Con khỉ, sau khi tiến vào trong cái cốc nhỏ có năm cánh cửa, đi loanh quanh theo từng cánh cửa, trong khi gõ vào một cách liên tục.
 2. Này khỉ, người hãy đứng yên, chớ có chạy, bởi vì việc ấy đối với ngươi không như trước đây nữa. Ngươi đã bị chế ngự bởi trí tuệ, ngươi sẽ không còn đi xa được nữa.”

Đại đức trưởng lão Valliya đã nói những lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Valliya.

124.

 1. “Cái cốc của tôi ở bờ sông Gaṅgā được làm với ba chiếc lá cọ, bình bát của tôi chính là cái chậu đựng đồ cúng cho người chết, và y may bằng vải quăng bỏ.
 2. Trong khoảng thời gian hai năm, một câu nói đã được tôi thốt ra. Vào khoảng giữa năm thứ ba, khối đống tăm tối (vô minh) đã được phá tan.”

Đại đức trưởng lão Gaṅgātīriya đã nói những lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Gaṅgātīriya.  

125.

 1. “Thậm chí nếu bậc Lậu Tận, có ba Minh, có sự chiến thắng Thần Chết, những kẻ ngu, không biết, cũng khi dễ vị ấy là: ‘Người không được biết tiếng.’
 2. Còn cá nhân nào ở thế gian này là người có lợi lộc về cơm nước, thậm chí là có ác pháp, kẻ ấy cũng được chúng trọng vọng.”

Đại đức trưởng lão Ajina đã nói những lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Ajina.  

126.

 1. “Vào lúc tôi đã lắng nghe Giáo Pháp của bậc Đạo Sư trong lúc Ngài đang thuyết giảng, tôi biết chắc là không có sự nghi ngờ về đấng Toàn Tri, bậc không bị chiến bại, …
 2. … về người hướng dẫn đoàn xe, đấng Đại Hùng, bậc tối thượng cao quý trong số những người điều khiển xe. Nỗi nghi ngờ của tôi về Đạo Lộ hay sự thực hành là không có.”

Đại đức trưởng lão Melajina đã nói những lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Melajina.  

127.

 1. “Giống như mưa xuyên thủng căn nhà được lợp (mái) vụng về, tương tự như thế sự luyến ái xuyên thủng tâm không được tu tập.
 2. Giống như mưa không xuyên thủng căn nhà được lợp (mái) khéo léo, tương tự như thế sự luyến ái không xuyên thủng tâm khéo được tu tập.”[6]

Đại đức trưởng lão Rādha đã nói những lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Rādha.

128.

 1. “Sự tái sanh của tôi đã được cạn kiệt thật sự, lời dạy của đấng Chiến Thắng đã được sống qua, cái được gọi là màng lưới (tà kiến, vô minh) đã được dứt bỏ, lối dẫn đến hiện hữu đã được xóa sạch.
 2. Vì mục đích nào mà tôi đã xuất gia, rời nhà sống không nhà, mục đích ấy của tôi, sự cạn kiệt tất cả các điều ràng buộc, đã được thành tựu.”

Đại đức trưởng lão Surādha đã nói những lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Surādha.

129.

 1. “Là những vị không bị trói buộc bởi các người nữ, các bậc hiền trí ngủ thoải mái. Thật vậy, các người nữ luôn luôn cần phải canh phòng, (lời nói) chân thật là điều khó đạt được ở nơi họ.
 2. Này dục vọng, chúng tôi đã thực hành việc giết chết ngươi. Giờ đây, đối với ngươi chúng tôi không còn nợ nần. Giờ đây, chúng tôi đi đến Niết Bàn, là nơi không sầu muộn sau khi đi đến.”

Đại đức trưởng lão Gotama đã nói những lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Gotama.

130.

 1. “Kẻ ấy trước tiên hại chết bản thân, sau đó hại chết những người khác. Gã hại chết bản thân bị chết hẳn, tựa như kẻ bẫy chim với con chim mồi.
 2. Bà-la-môn không phải với sắc tướng bên ngoài, chính sắc tướng bên trong mới là Bà-la-môn. Các nghiệp ác ở nơi kẻ nào, kẻ ấy chính là đen, này (Chúa Trời) Sujampati.”

Đại đức trưởng lão Vasabha đã nói những lời kệ như thế.

Kệ ngôn của trưởng lão Vasabha.

Phẩm thứ nhất.

*****

TÓM LƯỢC PHẨM NÀY

“Vị Uttara, và luôn cả vị Piṇḍola, vị Valliya, và vị ẩn sĩ Tīriya, vị Ajina và vị Melajina, vị Rādha, vị Surādha, vị Gotama, với vị Vasabha; các vị này là mười vị trưởng lão có đại thần lực.”

–ooOoo–

—-

Bài viết trích từ cuốn “Kinh Điển Tam Tạng – Tiểu Bộ – Trưởng Lão Kệ“, Tỳ-khưu Indacanda Dịch Việt
* Link tải sách ebook: “Kinh Điển Tam Tạng – Tiểu Bộ – Trưởng Lão Kệ” ebook
* Link thư mục ebook: Sách Tỳ-khưu Indacanda
* Link tải app mobile: Ứng Dụng Phật Giáo Theravāda