Videos 5. Tương Ưng Nhân Duyên – Phẩm Gia Chủ | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 2

Videos 5. Tương Ưng Nhân Duyên – Phẩm Gia Chủ | Ngài Thích Minh Châu Dịch – Tương Ưng Bộ Kinh Phần 2

 

 

TƯƠNG ƯNG BỘ KINH PHẦN 2 – THIÊN NHÂN DUYÊN NIDĀNAVAGGA-SAṂYUTTA (BẢN KHÔNG LỒNG NHẠC) – NGÀI THÍCH MINH CHÂU DỊCH