Videos Đọc Hiểu Pāḷi 12: Động Từ Bất Biến Qkpt; Chuyển Hoá Biến Ngôi: Bị Động, Nguyên Nhân, Định Danh

Videos ĐỌC HIỂU PĀḶI 12: ĐỘNG TỪ BẤT BIẾN QKPT; CHUYỂN HOÁ BIẾN NGÔI: BỊ ĐỘNG, NGUYÊN NHÂN, ĐỊNH DANH

 

 

BỘ VIDEOS ĐỌC HIỂU PALI – TỲ KHƯU THIỆN HẢO (VĀYĀMA BHIKKHU)